27 juli 2020

“Jumelage” met Rwanda

Jumelage met de Presbyterie Kirinda, Rwanda

Kerk zijn betekent verbonden zijn. Als gemeenteleden, als gemeenten onderling. Maar ook als districten en landelijke kerken. Er werd ons daartoe een kans geboden, toen vanuit Itabire (Rwanda) in 2009 het verzoek kwam om het partnerschap weer op te nemen dat door vreselijke gebeurtenissen van 1994 werd afgebroken.
Een verbondenheid allereerst op geestelijk vlak. Hoe fier we ook kunnen zijn op de projecten die met onze financiële steun in Itabire, later Kirinda, werden gerealiseerd – de waterleiding, de kerk in Burango, het parochiaal centrum in Kirinda -, we zijn tenslotte kerken en geen bedrijven.

Daarom blijft het zo belangrijk dat we jaarlijks een ‘zondag van de jumelage’ organiseren waarop onze onderlinge relatie centraal staat. En dat we voor elkaar bidden op de 1ste zondag van de maand.
Daarvoor moeten we elkaar wel kennen, weet hebben van elkaars omstandigheden.

In 2014 hebben de jumelagecomités van het district Antwerpen-Brabant-Limburg (ABL) van de VPKB en Presbyterie Kirinda van de Eglise Protestante au Rwanda (EPR) een project opgezet waarbij iedere gemeente zich zelf voorstelt aan de broeders en zusters in Rwanda en omgekeerd. De gemeentepresentaties van Rwanda en België werden in twee brochures gebundeld.

Sinds september 2017 is ds. Douwe Boelens, PKB Brussel, de voorzitter van het Jumelagecomité.
De wederzijdse kennismaking verloopt vooral door persoonlijke ontmoetingen en uitwisselingen, die het partnerschap een menselijke gelaat geven. Er is het bezoek geweest van ds. Brouwer, toenmalig voorzitter van het ABL Jumelagecomité, aan het district Itabire in 2012, in de marge van zijn deelname aan het KAP-kamp in Rwanda. Er zijn ook meermaals bezoeken geweest van Jaap Houtman, de karrentrekker van het Jumelagecomité ABL – Kirinda, aan Rwanda, die in het kader van zijn opdracht binnen de VPKB-Commissie Kerk en Wereld en de jaarlijkse dialoog met de EPR leiding in de hoofdstad Kigali, ook regelmatig bezoeken bracht aan onze Jumelagepartners in Itabire.

Een bezoek met ons jumelagecomité aan Kirinda, gepland in juni, wordt uitgesteld naar volgend jaar, vanwege de Corona gezondheidscrisis.
Onze oorspronkelijke jumelage partner binnen de EPR was de synodale regio Itabire, in het Westen van het land, nabij het Kivumeer. Na een institutionele hervorming binnen de EPR maakt het district Itabire deel uit van de grotere presbyterie Kirinda.

De Kirinda presbyterie is een plattelandsregio en niet makkelijk toegankelijk. 98% van de leden van de gemeentes zijn keuterboeren, met een beetje akkerland en wat vee, vooral kleinvee. De inkomsten hiervan zijn heel beperkt.
Er zijn veel uitdagingen voor de ontwikkeling van de regio en de gemeenteleden leven en werken in precaire omstandigheden.
De kerk ziet het dus als haar opdracht om bij te dragen tot de ontwikkeling van de samenleving waarin ze is ingebed, met focus op toegang tot gezondheidszorg en onderwijs. De beperkte inkomens van de gemeenteleden betekenen ook beperkte financiering van de activiteiten van de kerk. Want aan activiteiten is er géén gebrek.

Van materiële armoe is er wel sprake in presbyterie Kirinda, maar hetzelfde kan zeker en vast niet gezegd worden van het religieuze en gemeenschapsleven in de kerk van Kirinda.
De presbyterie Kirinda telt 12 gemeentes en 4 zendingsposten met 26.723 gelovigen. In elke gemeente kan de zondagsdienst rekenen op de aanwezigheid van honderden gelovigen.
De kerkdienst wordt opgeluisterd met muziek en zang van de koren. Tussen de zondagsdiensten door zijn er nog bijeenkomsten van basisgemeenschappen, gevormd door enkele families, waar samen de bijbel wordt gelezen en de zorgen en bekommernissen worden gedeeld.
Er is een jeugdcommissie die onder meer instaat voor de wekelijkse zondagsschool en samenkomsten van de jeugd.
Er is een commissie van en voor de vrouwen. Er zijn comités voor ontwikkeling en beheer van het patrimonium van de kerk. Er zijn sociaaleconomische activiteiten voor en van de gemeenteleden, zoals spaar- en kredietverenigingen. Er is vooral een grote betrokkenheid van de kerk bij de 10 kleuterscholen, 21 lagere scholen, 3 technische scholen, 8 middelbare scholen, 2 gezondheidscentra en éen ziekenhuis van de regio.

Het district ABL droeg op bescheiden wijze haar steentje bij tot de ontwikkeling in Kirinda, met bijdragen in de financiering van een waterleiding in Kugituntu, de bouw in Burango van een kerk , die ook gebruikt wordt voor andere activiteiten in de gemeenschap, en de bouw van een residentieel bezoekerscentrum in de hoofdplaats Kirinda, waar activiteiten zoals scholing en ontmoetingen kunnen plaatsvinden.
Wij leveren een bijdrage als district ABL, want onze gemeenschappen zijn nu eenmaal niet gelijk in materieel opzicht en wij kunnen en willen van onze materiële rijkdom delen.
Maar het grote deel van de inspanningen en financiering voor ontwikkeling komt van de gemeenteleden in Kirinda zelf. De meeste ontwikkelingsprojecten worden volledig door de gemeenten ter plaatse bekostigd. Zo bouwden ze vorig jaar volledig met eigen middelen een Gedenkteken voor de 758 slachtoffers van de genocide in 1994, een blijvend litteken in de Rwandese samenleving. Een opdracht voor de kerk voor heel-ing en samenlevingsopbouw, voor verzoening en vrede.

Maar de uitwisseling, dialoog en bijdragen tot ontwikkeling gaan in beide richtingen. Wij zijn ook ontvangers als we ons openstellen voor verrijking, door dialoog met onze Rwandese partners.
Het bezoek van onze partners uit Kirinda, de pastor Prince Karangwa en de voorzitter van het Jumelagecomité Charles Gahutu in mei-juni 2016, was hartverwarmend, vanwege hun hartelijk medeleven en de oprechte belangstelling voor wat er leeft en beweegt in onze gemeentes, maar ook confronterend, door de vragen die zij stelden.

Waarom zo weinig gelovigen in de kerk? Waar zijn de jongeren? Wat is onze aanwezigheid en bijdrage tot ontwikkeling van onze samenleving? Wat voor ons wel heel duidelijk was: deze vragen werden gesteld vanuit een oprecht partner willen zijn; onze bekommernissen en uitdagingen om kerk te zijn vandaag in België werden ook hun bekommernissen en uitdagingen.
Meedenken en stimuleren door vragen te stellen…
Verbondenheid in verantwoordelijkheid en in solidariteit.

Karin Debroey, Jumelagecomité ABL – VPKB

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de predikantsvacature

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid