24 september 2020

Gemeente in Perspectief

Ons werk zit erop! De Werkgroep Gemeente in Perspectief heeft haar Visie- en beleidsplan geschreven, dat u binnenkort ontvangt. Daarmee nodigen we u als gemeente uit, om in te stemmen met de beleidsvoorstellen, die we erin verwoord hebben.

De werkgroep heeft de gemeente gehoord en geraadpleegd in een dieptepeiling. We hebben dat gedaan op basis van ‘de waarderende gemeente’, zoals die eerder door prof. Jaap de Lange naar voren gebracht is. Daarna hebben we ons het afgelopen jaar bezonnen over wat nodig en mogelijk is binnen onze gemeente en wat de komende jaren onze speciale belangstelling moet genieten.

Op 4 oktober zal er na de dienst een ‘hoorzitting’ worden gehouden voor de gemeente. Ieder kan dan opmerkingen indienen. Op 18 oktober zal de tekst worden voorgelegd aan de extra gemeentevergadering. De gemeente kan daar aangeven of ze het programma wil omarmen of toch nog wil wijzigen. Daarna neemt u als gemeente en neemt de kerkenraad in het bijzonder, de verantwoordelijkheid op zich om stappen in de, in het plan aangegeven richting te zetten.

Het Visie- en beleidsplan wil een perspectief schetsen. Dat wil zeggen dat we niet stilstaan bij de feiten alleen, maar proberen ons gezamenlijk functioneren beter te maken en op de toekomst gericht. Als we het met elkaar eens zijn dat onze gemeente gemiddeld ouder wordt en dat we dikwijls de afwezigheid van jongeren en kinderen opmerken, dan betekent dat dat we juist die generatie extra aandacht moeten geven. Kinderen en jongeren een plaats geven en belangstelling voor hun ontwikkeling aan de dag leggen, dat is een van de taken die we ons willen stellen.

Voor deze gemeente is de zondagse eredienst van groot belang. Het is dan ook goed die te koesteren, maar ook te versterken, want we zien wel een dalend bezoek. Op dit moment hangt dat ten dele samen met de Corona-crisis, maar de tendens is er allang. Daarom willen we een poging wagen om de diensten gevarieerder te maken, aantrekkelijk voor jong en oud.

Om de betrokkenheid bij onze gemeente te behouden of te vergroten, stellen we voor om meer onderlinge verbinding te creëren, zowel tussen de verschillende activiteiten in de gemeente, als tussen de generaties. Een thema dat door jongeren wordt uitgewerkt komt ook terecht in een gespreks- of studiegroep, of in een dienst, om maar een voorbeeld te
noemen. Een bezinningsthema, waar we zoveel mogelijk mensen bij betrekken, is een ander voorbeeld.
Graag willen we ook wat opener naar de wereld om ons heen worden. Onze kerk heeft een centrale functie voor allen die op afstand wonen, maar staat ondertussen ook in het centrum van een grote stad. Kunnen we ook verbindingen leggen tussen de gemeente en de omgeving?

Het Protestants Sociaal Centrum verdient misschien meer steun dan het krijgt en zeker meer belangstelling. Ook een contact met het ‘House of Compassion’ hoort tot de mogelijkheden, net als het Klein Kasteeltje. Laten we ook het pioniersproject in Anderlecht blijven steunen.

Tenslotte: de pandemie bracht aan het licht dat de kerken creatief met de moderne media kunnen omspringen. Dat moeten we, ook na de crisis, niet verliezen. Het stelt ons voor de vraag hoe we in de media van tegenwoordig present willen zijn. Ons hele communicatiebeleid staat daarmee ter discussie.
In het Visie- en beleidsplan vindt u veel meer details en meer thema’s. En hiermee is het niet afgelopen. We stellen voor om een viertal ondersteunende werkgroepen in het leven te roepen. Daarmee doen we een appel op u, als gemeentelid.

De groepen zijn: werkgroep eredienst, – verdieping en bezinning en – communicatie; hierin zit ook de redactie van de Kerkbrief. De laatste werkgroep is inmiddels al actief. Bovendien stellen we een tijdelijke aanvulling van de Pastorale Raad voor om nieuwe mogelijkheden voor het
pastoraat te zoeken.
We hopen dat deze plannen door u worden herkend en dat ze u uitdagen om, zoals in onze missietekst staat, het geloof met velen te delen.

Namens de werkgroep GiP, Leen Bosgra

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Kerkdiensten online volgen

Als u op uw beeldscherm een kerkdienst wilt bekijken of beluisteren, kunt u dat doen via Erediensten > Opnames.

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Hij zorgt voor mensen die goed leven, hij beschermt hen tegen gevaar.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid