Startzondag en Gemeentevergadering

13 september 2020, 10.15 uur

De Gemeentevergadering kon in april niet doorgaan en werd verplaatst naar 13 september. Zoals gebruikelijk zal de vergadering na de kerkdienst worden gehouden; u bent van harte welkom!

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn dan kunt u bij het Kerkelijk Bureau een procuratie opvragen.
In de Kerkbrief van april – mei vond u reeds de groene pagina’s van het Jaarverslag 2019 en de agenda. De bespreking van het Visie en Beleidsplan is verschoven naar een latere datum. De gewijzigde agenda vindt u hiernaast.

Over de vacante predikantsplaats zullen we spreken nadat het Beleidsplan is aangenomen.
Om onze tijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken, zouden we u willen oproepen om eventuele vragen en opmerkingen die u nu al heeft, schriftelijk voor te leggen aan de Kerkenraad. Bij het inleiden van de desbetreffende agendapunten kunnen we dan al rekening houden met uw punten.
Voor de verkiezingen van de leden van de Kerkenraad en de Raden van Bestuur zal, zoals gebruikelijk, de mogelijkheid bestaan om voorafgaand aan de Gemeentevergadering schriftelijk te stemmen als u er niet bij kunt zijn. Stembriefjes kunt u opvragen bij het Kerkelijk Bureau.

Tijdens de Gemeentevergadering op 5 mei 2019 werd gesuggereerd dat een omschrijving wordt gegeven van de rol en functie van “Gemeenteleden van Dienst”. Onder punt 9 van de ontwerp agenda zal de Kerkenraad voorstellen de volgende omschrijving te hanteren:
Gemeenteleden van dienst zijn ervaren gemeenteleden die tijdens de eredienst de ambtsdrager assisteren, bijvoorbeeld bij de collectes en het bedienen tijdens de Tafel van de Heer.

Als de Gemeentevergadering op 13 september 2020 deze zin goedkeurt, zal die worden opgenomen in de Preambule van het Plaatselijk Reglement, en zullen de nodige wijzigingen worden aangebracht in het Vademecum.
We hopen op een vruchtbare Gemeentevergadering.

Rob van Drimmelen, scriba

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Kerk in tijden van corona

Mocht u in deze tijden van Corona – met alle beperkingen van dien! – behoefte hebben aan een luisterend oor, dan kunt u contact opnemen met onze kerk via telefoon of e-mail (zie: Contact).

Als u op uw beeldscherm de livestream van een kerkdienst wilt volgen, kunt u daar naartoe gaan via Erediensten > Opnames.

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Als we bidden, mogen we vol vertrouwen zijn. Want God luistert naar ons als wij hem iets vragen dat past bij zijn wil.
Top
Copyright 2020 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid