Visie- en Beleidsplan 2020-2025

 

Inleiding

Hier ligt een nieuw visie- en beleidsplan voor u. Er was de wens en de noodzaak om ons te heroriënteren en onze beperkingen van een kleiner wordende kerk serieus te nemen. Als kleine kerkgemeenschap worden we uitgedaagd om zowel onze beperkingen als onze mogelijkheden onder ogen te zien.

Onze gemeente heeft een ‘gezamenlijke trektocht’ ondernomen om uit te wisselen wat we belangrijk vonden: wat goed is, waar het beter kan, wat niet meer gerealiseerd kan worden en/of waar verder over nagedacht moest worden. In het voorliggende Visie- en Beleidsplan is de inbreng van gemeenteleden zoveel mogelijk verwerkt. In maart 2020 moest de ’trektocht’ tijdelijk stil gelegd worden als gevolg van de coronacrisis. Die crisis deed ons opnieuw en vanuit andere perspectieven nadenken over hoe wij kerk van Christus kunnen zijn in de nieuwe werkelijkheid. Enkele van de ervaringen tijdens de coronacrisis zijn meegenomen in dit plan.

Tijdens de afgelopen jaren is een goede samenwerking ontstaan tussen de Protestantse Kerk Brussel en de Bethlehemkerk in Anderlecht. Bij de uitvoering van het voorliggende Visie- en Beleidsplan zal, waar mogelijk en wenselijk, samenwerking met de Bethlehemkerk worden nagestreefd, zowel met de leden van die kerk als met het pioniersproject dat daar is opgestart. Ook met de William Tyndale-Silo kerk in Vilvoorde, waarmee traditioneel nauwe banden bestaan, zal samenwerking worden gezocht. Meer in het algemeen staat de Protestantse Kerk Brussel open voor samenwerking met andere kerken en kerkgenootschappen met wie wij onze missie en visie delen.

Missie

Als christenen en als kerk delen we geloof, hoop en liefde met zoveel mogelijk mensen.

Hoe willen wij gemeente zijn?

Voor je plannen maakt moet je weten met welk doel: wat is onze visie?

Visie

Drie kernwoorden vinden we belangrijk: God, gemeenschap en dienst aan de wereld. Of anders gezegd: leven in verbondenheid met God, met elkaar en de wereld.

God

In het zoeken naar omgang met God hopen wij als gemeente kracht en inspiratie te ontvangen. We willen een geloofsgemeenschap zijn, waar Gods aanwezigheid wordt gevierd in de woordverkondiging, in liederen, muziek en gebeden en in de tekenen van de doop en de Maaltijd van de Heer. Niet alleen in de erediensten maar in al onze kerkelijke activiteiten willen we de verbondenheid met God beleven.

Gemeenschap
We willen een open, gastvrije en hartelijke kerk zijn. Onze gemeenschap is als een huis met vele kamers, iedereen in alle verscheidenheid telt mee. Onderlinge verbondenheid, zorgzaamheid, en aandacht voor elkaar vinden we belangrijk. De kerk als schuilplaats (oude liedbundel lied 476). Sleutelwoorden hierbij zijn: openheid, vertrouwen, luisteren en een open houding wanneer er geschillen zijn. Het is voor ons belangrijk om een jeugdvriendelijke gemeente te zijn. Een kerk waar ruimte is voor vragen en ideeën van jonge mensen. We willen een gemeenschap zijn waarin we met elkaar kunnen groeien in het geloof. Onze kerk wil een gemeenschap van waarden en spiritualiteit zijn, een plek van bezinning waar mensen kunnen ontdekken wie zij zelf zijn en hoe ze vanuit de bijbel kunnen leven.

Wereld

In de wereld willen we rekenschap afleggen van de hoop die in ons is (1 Petrus 3:15) en ons engageren voor de dienst aan mensen en aan de aarde, Gods Schepping die aan onze zorg is toevertrouwd. We willen een zorgzame gemeenschap zijn, die opkomt voor mensen in problemen en in het bijzonder de meest kwetsbare mensen binnen en buiten onze gemeente. Onze kerk wil ook een profetische beweging van hoop en verwachting zijn waarin mensen elkaar van dichtbij en veraf inspireren over de grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen. We willen teken van God zijn in de wereld en smaakmaker in een veranderende en polariserende cultuur.

Bovenstaande is onze visie op gemeente zijn. Onze plannen zullen hierop moeten aansluiten.

Beleidsdoelstellingen

1. Vieren
2. Delen
3. Dienen
4. Leren
5. Jeugd-jongerenwerk
6. Locatie kerkgebouw
7. Organisatie en Communicatie
8. Beheer

De beleidsdoelstellingen zijn in vette letters gedrukt en worden aangegeven met een pijltje ( ). De daarmee verbonden werkplannen volgen na de beleidsdoelstellingen.

De onderstaande plannen zijn een weergave van hetgeen wij hebben ontvangen aan suggesties gedurende onze ‘gezamenlijke trektocht’. Het geheel is vrij ambitieus. Dat is een goed teken want het geeft aan dat onze gemeente een aantal vergezichten koestert. Tegelijkertijd moet vermeden worden dat wij ons overvraagd voelen door de veelheid van taken. Niet alles hoeft en kan in één keer gerealiseerd worden. Belangrijk is dat wij beginnen met het opnemen van een aantal taken waarvan kan worden aangenomen dat zij te realiseren zijn. Daarom eindigt dit beleidsplan met het aangeven van enkele prioriteiten voor de komende twee jaar

 

1. Vieren (erediensten)

De zondagse eredienst is het kloppend hart van onze gemeente. Staande in de lijn van de protestantse traditie, willen we open staan voor vernieuwingen in de liturgie. In de verkondiging willen we ons laten aanspreken, raken en inspireren door de Bijbelse boodschap en de Bijbelse spiritualiteit.

→ 1.1 Naast de traditionele gebruikelijke liturgie, komt er meer ruimte voor diversiteit en flexibiliteit in de vormgeving van de wekelijkse erediensten met nieuwe hedendaagse taal, verbeelding/symboliek, moderne audiovisuele middelen en muziek.

→ 1.2 De betrokkenheid van de gemeente bij de diensten wordt vergroot (bijvoorbeeld door een gezamenlijke voorbereiding).

1.1 en 1.2 Werkplan:

Er wordt een Werkgroep Erediensten ingesteld bestaande uit gemeenteleden die samen met de predikant(en) nadenken over zaken rond de vormgeving en de inhoud van de erediensten. Deze werkgroep zorgt voor begeleiding, voorbereiding en evaluatie van de diensten. Die werkgroep komt regelmatig bijeen, hetzij ‘fysiek’ dan wel ‘on-line’.Naast de vormgeving van de diensten, zal de werkgroep ook met urgentie nadenken over het ‘streamen’ van onze diensten. Het belang hiervan bleek tijdens de ‘lock-down’ periode. Ook voor gemeenteleden die niet (meer) de diensten kunnen bijwonen, zou  ‘streaming’ waardevol kunnen zijn.

 Initiatief: Kerkenraad.

→ 1.3 Kinderen en tieners worden bij de erediensten betrokken (zie ook: 5 Jeugd en tieners).

1.3 Werkplan:  

Bij de voorbereiding van de erediensten is er een nauwe samenwerking tussen de predikant en de leiding van de kindernevendienst en de jeugdkerk. (zie ook: 5 Jeugd en tieners).

Initiatief en uitvoering: predikant(en)

→ 1.4 Het aantal nieuwe/onbekende liederen in een eredienst blijft beperkt. Een relatief onbekend lied zal door de organist(e) een keer worden voorgespeeld voordat het gezongen wordt. Nieuwe liederen kunnen ook voorafgaand aan de dienst (tussen 10.05 en 10.13 uur) met de gemeente worden geoefend.

1.4 Werkplan:   

Nieuwe liederen worden door de organist voorgespeeld en/of door een zanger of koor voorafgaand aan de dienst voorgezongen en geoefend.   

 Initiatief: predikant(en)

→ 1.5 Over een aanpassing van de kerkzaal wordt nagedacht: 1e of er een scherm moet komen voor het projecteren van de liturgie inclusief de bijbelteksten, liederen etc., en 2e of de inrichting van de kerkzaal, die voor de kleiner wordende groep kerkgangers erg groot is, verbeterd kan worden om de beleving van de erediensten te versterken.

1.5 Werkplan:     

De voorwaarde voor aanpassing 1 is, dat er tenminste drie gemeenteleden worden gevonden die zorg willen dragen voor het voorbereidende werk en het bedienen van de installatie. Voor aanpassing 2 wordt advies ingewonnen van een deskundige op het gebied van (kerk-) inrichting.

Initiatief: Kerkenraad en uitvoering i.s.m. de werkgroep erediensten en het Dagelijks Bestuur.

→ 1.6 De mogelijkheid van het wekelijks ‘streamen’ van de erediensten zal worden onderzocht. Nagegaan zal worden welke deskundigheid en vaardigheden daarvoor nodig zijn, of die in onze gemeente te vinden zijn, en/of aanvullende training nodig is, en/of wij van anderen op dit gebied kunnen leren.

1.6 Werkplan

‘Streaming’ van de erediensten valt te verkiezen boven ‘online’-diensten of diensten die nu via onze website op een later tijdstip te beluisteren zijn. De vormgeving van digitale erediensten dient afgestemd te worden op het medium. Hiervoor is de nodige deskundigheid vereist.

De Kerkenraad zal in samenwerking met de Werkgroep Communicatie (zie 7.4) en in overleg met het Dagelijks Bestuur nagaan onder welke omstandigheden het ‘streamen’ van de wekelijkse erediensten mogelijk is. Hierbij zal ook aandacht geschonken worden aan het privacy-aspect van ‘streaming’.

Intiatief: Kerkenraad

2. Delen (pastoraat)

Pastoraat is elkaar bijstaan en naar elkaar omzien, in goede en minder goede tijden, delen in vreugde en in verdriet. Dat is niet alleen een taak van de predikant(en), ouderlingen/ambtsdragers en contactpersonen in de wijken maar ook van alle gemeenteleden. Tijdens de coronaperiode is duidelijk geworden dat traditionele vormen van pastoraat op grenzen stuiten en dat creatief moet worden nagedacht over de vraag hoe wij in onze moderne tijd een zinvolle inhoud kunnen geven aan pastorale zorg.

→ 2.1 Er komt een herbezinning over de vraag wat ‘pastoraat’ in onze tijd inhoudt.

2.1 Werkplan:

Er wordt een ad hoc Werkgroep Pastoraat ingesteld. Deze werkgroep zal bestaan uit leden van de huidige Pastorale Raad aangevuld met andere gemeenteleden. De deelname van tieners en jongvolwassenen aan deze werkgroep is belangrijk. Eén van de vragen zal zijn hoe de huidige wijkwerking past in een zich ontwikkelend nieuw begrip van ‘pastoraat’. Daarnaast zal nagedacht worden over de rol van digitale media zoals Facebook, Zoom, Skype, MS Teams, Whatsapp-groepen, etc. in ‘modern’ pastoraat.

Initiatief: Kerkenraad en predikant(en) in samenwerking met de Pastorale Raad.

→ 2.2 In de wijkwerking komt er voor diegenen, voor wie de kerkdiensten moeilijk bereikbaar zijn meer aandacht voor ontmoeting en bezinning in de wijk.

2.2 Werkplan:

Naast de Bijbelkring in wijk Noord (Wemmel)  komt er ook een Bijbelkring overdag in de Oostrand (Woluwe/Wezembeek-Oppem/Overijse/Tervuren). 

Initiatief: predikant(en) i.s.m. de contactpersonen in de wijken.

→ 2.3 Er wordt gezocht naar mogelijkheden van jongeren- en gezinspastoraat.

2.3 Werkplan:   

Initiatief predikant(en) i.s.m. de Pastorale Raad/contactpersonen in de wijken, en jeugdouderling of jongerencontactpersoon (zie ook: 5.1)

→ 2.4 Er komt meer aandacht voor ‘voorbijgangers’ (mensen die incidenteel die contact hebben gezocht met onze gemeente b.v. bij doop, huwelijk, welkom) met het doel hen bij onze kerk te blijven betrekken.

2.4 Werkplan:

Initiatief: predikant(en)

→ 2.5 Er worden extra inspanningen gedaan om mensen in de leeftijdsgroep 25 – 65 jaar bij de gemeente te betrekken.

2.5 Werkplan:

Mensen in deze leeftijdsgroep leiden vaak een zeer actief leven waarin veeleisende banen worden gecombineerd met een druk sociaal- en gezinsleven. Het is in die omstandigheden niet eenvoudig actief bij de kerk betrokken te blijven.

Initiatief: predikant(en) en Kerkenraad i.s.m. de Pastorale Raad

→ 2.6 Naast ‘zakelijk’ overleg in de vergaderingen van Kerkenraad, werkgroepen, raden en commissies, is er aandacht voor bezinning, inspiratie en persoonlijke aandacht voor elkaar.      

2.6 Werkplan

Vergaderingen beginnen met een korte bezinningstekst, gebed, rondje met persoonlijke aandacht b.v. na vakantieperiode, etc.

 Initiatief: voorzitters, begeleiders

→ 2.7 Informatie over mensen in materiële knelsituaties wordt doorgegeven aan de Diaconale Raad/diakenen.

2.7 Werkplan:

Dit is een verantwoordelijkheid voor alle gemeenteleden (uiteraard met het in acht nemen van vertrouwelijkheid).       

Initiatief: alle gemeenteleden

→ 2.8 In de Kerkbrief worden korte bezinningsteksten opgenomen: woorden die het hart raken (b.v. teksten, die voorbereiden op Advent en de 40-dagen tijd, een gebed, troostende teksten bij ziekte en overlijden.

2.8 Werkplan:

De redactie van de Kerkbrief zal, in samenwerking met de predikant(en) dit plan ten uitvoer brengen.

Initiatief predikant(en) i.s.m. redactie Kerkbrief

3. Dienen (diaconaat)

In het dienen -het diaconale werk- nemen de diakenen het voortouw met het signaleren van (verborgen) nood en het bieden van hulp. Prioriteit wordt gegeven aan kwetsbare mensen, mensen met een beperking, mensen in materiële nood en vluchtelingen. De diakenen zorgen ervoor dat er in de gemeente aandacht is voor structurele oorzaken van misstanden zoals de ongelijkheid tussen arm en rijk in eigen land en in de wereld, en voor vragen rond duurzaamheid en klimaat. Zij stimuleren de gemeente tot dienen en delen. Zij doen dit met een bewogen hart, geïnspireerd door het evangelie.

→ 3.1  Aan ‘speciale’ diaconale collectes wordt in de eredienst de nodige aandacht besteed.

3.1 Werkplan:

In de Kerkbrief worden korte toelichtingen gegeven bij de te houden diaconale collectes. Men wordt attent gemaakt op de mogelijkheid om een bijdrage over te maken voor het aangegeven doel met vermelding van het rekeningnummer.

In de eredienst is er een korte toelichting voorafgaande aan de diaconale collecte. Bij bijzondere collectedoelen wordt er extra informatie in/bij het liturgieblad opgenomen.

Initiatief: Diaconale Raad/diakenen i.s.m. de predikant(en) en redactie Kerkbrief.

→ 3.2 Onze betrokkenheid bij het Protestants Sociaal Centrum (PSC) in Brussel wordt versterkt.

3.2 Werkplan:

Regelmatig (3 à 4 keer per jaar) wordt in de Kerkbrief aandacht besteed aan het PSC. Presentatie door medewerkers of bestuursleden van het PSC in een eredienst. Informeren en stimuleren van vrijwilligerswerk in het PSC. Organiseren van een bezoek aan het PSC. Ruim publiciteit geven aan de jaarlijkse Familiedag/PSC-feest.

Initiatief: Diaconale Raad i.s.m. predikant(en) en redactie Kerkbrief.

→ 3.3 Onze diaconale presentie en zichtbaarheid in de stad Brussel wordt versterkt.

3.3  Werkplan

Naast een meer intensieve betrokkenheid bij het PSC zal onze gemeente ook meer actief en zichtbaar zijn bij de problematiek waarmee een grote stad als Brussel te kampen heeft.

Initiatief: Diaconale Raad i.s.m. predikant(en)

→ 3.4 Na elke eredienst zijn/is een diaken en/of  de ambtsdrager van dienst, en/of het gemeentelid van dienst beschikbaar om aanspreekpunt te zijn voor diaconale hulpvragen en met name voor vluchtelingen die onze erediensten bezoeken.

3.4  Werkplan:

Dit is de verantwoordelijkheid van de Diaconale Raad. De predikant en de andere ‘aanspreekpunten’ die in de dienst ‘zichtbaar’ zijn, dragen ervoor zorg dat een hulpvraag bij de  diaconie terecht komt.

Initiatief: Diaconale Raad.

→ 3.5 De diaconie onderzoekt de mogelijkheden om in de kerk (bijvoorbeeld vóór Kerst) een maaltijd te organiseren voor gasten, een zogenaamde ‘Tafel van Hoop’. Bij een positieve ervaring kan zo’n initiatief herhaald worden.

3.5  Werkplan:  

Medewerking van vrijwillig(st)ers uit de gemeente wordt gevraagd.

Overleg en samenwerking met de koster(es).

Uitnodigingen en publiciteit via het Klein Kasteeltje, PSC e.a. Eventueel samenwerken met de Begijnhofkerk, tegenwoordig ‘House of Compassion’ genoemd.

Initiatief: Diaconale Raad i.s.m. de predikant(en).

→ 3.6    De mogelijkheden om bij interreligieuze activiteiten betrokken te worden, worden verder onderzocht (b.v. interreligieuze concerten).

3.6  Werkplan:

Gemeenteleden zijn alert op mogelijkheden op dit gebied en kunnen voorstellen doorgeven aan de Kerkenraad.

Initiatief: Kerkenraad en predikant(en).

→ 3.7    Gemeenteleden en vooral tieners en jongvolwassenen worden meer bij het diaconale werk betrokken. Bijvoorbeeld bij een bijzonder diaconaal project.

3.7  Werkplan:

Samenwerking en interactie tussen de leiding van de jeugdkerk/ jeugdouderling/jongeren-contactpersoon.

Initiatief: Diaconale Raad/diakenen

4. Leren (catechese, vorming, bezinning, verdieping)

Leren is een levenslang proces. We willen dit proces in onze kerk stimuleren. Er is steeds opnieuw bezinning nodig over Bijbel, geloof en spiritualiteit. Evenals over levens- en zingevingsvragen. Daarnaast worden gemeenteleden zo goed mogelijk voorbereid op, en toegerust voor een specifieke taak in de gemeente.

→ 4.1 In een overwegend seculiere samenleving versterken  we de verbondenheid met onze Bijbelse en christelijke traditie en met elkaar als geloofsgemeenschap en zo mogelijk met anderen uit die traditie (met name R.K).

De wijkbijeenkomsten vormen een gewaardeerd deel van het gemeenteleven. Deze kunnen worden gecombineerd, en/of worden aangevuld met (virtuele) thema-avonden en/of groepen die samen artikelen en boeken lezen.

Het organiseren van een bezinningsdag of-weekend behoort ook tot de mogelijkheden.  Dit zou in districtsverband opgezet kunnen worden. Samenwerking met andere partijen is mogelijk (zoals met de landelijke vormingsvertegenwoordiger, House    of Compassion,…).
Er zal worden aangesloten bij interesses en levensvragen van alle leeftijdsgroepen. Mensen zullen hiervoor actief benaderd worden.

Geïnteresseerden van buiten onze gemeente zullen ook worden uitgenodigd.

Bijeenkomsten kunnen ook ‘on-line’ georganiseerd worden.

4.1  Werkplan

Er wordt een Werkgroep Bezinning en Verdieping ingesteld om vorm te geven aan deze doelstelling.

 Initiatief: predikant(en) en Kerkenraad   

→ 4.2  Nieuwe leden van de Kerkenraad zullen gewezen worden op mogelijkheden om zich voor te bereiden op hun taak in de gemeente.

4.2  Werkplan:

Er wordt gezorgd voor geschikte informatie. We maken gebruik van het aanbod van de vormingsverantwoordelijke van de VPKB. 

Initiatief: Kerkenraad en predikant(en)

5. Kinderen, tieners en jongvolwassenen

Kinderen, tieners en jongvolwassenen zijn een wezenlijk deel van onze kerkgemeenschap. Doelstelling: door het stapsgewijs groeien in geloof: kinderen van jongs af aan vertrouwd maken met de Bijbel, geloof en kerk, zodat ze uiteindelijk zelf een weloverwogen geloofskeuze kunnen maken en verantwoordelijkheid kunnen/willen dragen voor het voortbouwen aan de kerk (toerusting).

→  5.1 Schot-doorbrekend werken. Bijvoorbeeld: thema’s die vanuit tieners en jongvolwassenen worden voorgesteld zullen gedurende een bepaalde periode doordacht worden. Dit gebeurt binnen alle leeftijdsgroepen. Op het einde van het proces zullen de gedachten worden samengebracht in een afsluitende dienst.

Mogelijke thema’s: grenzenloos (van ‘wat doet een luchthavenpredikant?’ tot ‘hoe ziet melaatsheid er tegenwoordig uit?’).

Elementen: zoeken naar Bijbelse linken, spreken met werkers in het veld, uitstappen naar concrete projecten.

5.1  Werkplan:

Initiatief: Predikant(en)

→  5.2   Een jeugdouderling of jongerencontactpersoon wordt gezocht om samen met de predikant persoonlijke contacten met jongeren van 12-18 te onderhouden.

Initiatief: Kerkenraad

5.3  Kindernevendienst – kinderen van 4 – 12 jaar (basisschoolleeftijd)

→ 5.3 In de kindernevendienst komen de Bijbelse thema’s op kindermaat aan de orde.

Doelstelling: kinderen vertrouwd maken met de Bijbel en ze helpen een verbinding te leggen tussen die verhalen en hun eigen leefwereld.

Frequentie: iedere week (indien haalbaar)

5.3  Werkplan:

Kinderen daadwerkelijk een plaats geven in de dienst door bijvoorbeeld elke week (of maand?/bij speciale feestelijke diensten?) een ‘kind van dienst’ in te roosteren dat betrokken wordt bij het opstellen van de liturgie (bijvoorbeeld door het kiezen van een lied of bepaalde muziek), mee binnenkomt met de Kerkenraad, en bij terugkomst in de kerkzaal een tekst/gebed leest of iets vertelt over de KND.

Samenroeper: predikant

Initiatief: predikant(en)

5.4  Jeugdkerk – tieners van 12-18 jaar (Secundair onderwijs)

→ 5.4 De tieners treffen elkaar ongeveer één keer per drie weken – met uitzondering van de zomermaanden – in het jeugdhonk rond een met de JK-leiding voorbereid thema. We proberen de Bijbel te plaatsen in de context van de leef- en ervaringswereld van de jongeren.

De JK-leiding overlegt met de tieners over vorm, inhoud en (eventueel) andere activiteiten.

5.4  Werkplan:

Plannen startmoment/verwelkoming overvliegers in september, i.o.m. predikant(en) en leiding KND.

Initiatief: Kerkenraad, predikant(en) en leiding Jeugdkerk

Initiatief: predikant(en) en Kerkenraad

Initiatief: leiding KND, JK in samenwerking met de predikant(en)

 5.5  Catechese (Secundair onderwijs)

→ 5.5 Jongeren kennis laten maken met thema’s rond Christelijk geloof en kerk.

5.5  Werkplan:

De predikant belegt een bijeenkomst met ouders en jongeren va. 12 jaar en bespreekt plannen, wensen en (praktische) mogelijkheden m.b.t. catechese.

Initiatief: predikant(en)

 5.6  Ontmoeting en bezinning voor jongvolwassenen

→ 5.6 Bijeenkomsten voor werkende en studerende jongvolwassenen

Doel: jongvolwassenen leren elkaar kennen en spreken met elkaar over thema’s rond kerk, samen leven en geloven.            

Frequentie: ongeveer 1x per maand (op een zondag na de eredienst (met lunch) of een ander af te spreken moment).

5.6  Werkplan:

Initiatief: predikant(en) en Kerkenraad

6. Locatie kerkgebouw

De locatie van ons kerkgebouw in Brussel-Centrum is voor veel gemeenteleden een toenemend probleem vanwege de grote afstand. Ook is er een parkeerprobleem. Daarnaast is het kerkgebouw een te royale jas geworden voor een verminderend aantal gemeenteleden en kerkgangers. Het efficiënt gebruik van het kerkgebouw wordt bevorderd door de verhuur in het weekend (behalve zondagmorgen) aan andere christelijke geloofsgemeenschappen.

→ 6.1 Nagaan of het mogelijk is om de gezamenlijke diensten in de Zavelenborrekapel uit te breiden van 2x naar 4x per jaar.

6.1  Werkplan:

Overleg aangaan met het parochiebestuur van de St. Martinus parochie in Overijse.

Initiatief: Kerkenraad i.s.m. het Dagelijks Bestuur en wijkcontacten en Oecumenisch Forum. 

→ 6.2 In verband met parkeermogelijkheden op zondagmorgen wordt er contact  opgenomen met de politie (of een schepen) om na te gaan of er een uitzonderingsregel voor bezoekers van onze kerkdiensten kan komen op bepaalde zondagen, zodat de parkeergelegenheid beschikbaar is tijdens de erediensten.  

6.2  Werkplan: 

Eventueel in samenwerking met het Leger des Heils zal worden nagegaan of het mogelijk is een uitzondering te maken voor bezoekers van erediensten wanneer parkeerverboden van toepassing zijn op de Nieuwe Graanmarkt.

Initiatief: Dagelijks Bestuur.

→ 6.3 De komende vijf jaar wordt niet actief naar een andere locatie voor de samenkomsten gezocht, maar in 2025 wordt dit heroverwogen. In de tussentijd wordt het gebouw zo efficiënt, duurzaam, zinvol en gepast mogelijk gebruikt in overeenstemming met ons Visie- en Beleidsplan.

6.3 Werkplan    

Initiatief: Dagelijks Bestuur, Commisaris Gebouwen en Kerkenraad.

7. Organisatie en communicatie

De Kerkenraad geeft leiding aan het geheel van activiteiten in de gemeente en coördineert en stimuleert het werk in de gemeente. De Kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid voor de erediensten. Zij draagt die over aan de predikant. De Kerkenraad heeft aandacht voor het beleidsmatig werken en neemt initiatieven: gemeentevergadering, gemeentegids, Kerkkriebels, themazondagen enz. Zij wordt eventueel bijgestaan door (ad hoc) werkgroepen en/of ‘gemeenteleden met een opdracht’. De inbreng van gemeenteleden wordt gestimuleerd. Zij staat in voor een ‘waarderende’ gemeente. De Kerkenraad en Dagelijks Bestuur dragen zorg voor een realistische taakomschrijving voor de predikant(en) en een evenwichtige balans van de werkzaamheden van de predikant(en) in relatie tot de overeengekomen werktijd.

→ 7.1 Het werk van de leden die deelnemen in raden, werkgroepen, commissies e.d. binnen onze kerk kan aan kwaliteit winnen als zij voor bepaalde aspecten van hun werk begeleiding en training krijgen. De Kerkenraad zal in voorkomende gevallen zorg dragen voor zulke begeleiding en training. Het vele werk van de leden zal regelmatig erkent worden (bijvoorbeeld op de Startzondag)

7.1 Werkplan:

De Kerkenraad informeert vrijwilligers op bestaande mogelijkheden voor begeleiding en training, bijvoorbeeld via het VPKB Vormingswerk.

Initiatief: Kerkenraad

→ 7.2  De taken van de predikant(en) worden in een taakomschrijving vastgelegd. Er zijn minimaal één keer per jaar gesprekken met de predikant(en) over de invulling en afstemming van deze taken.

7.2  Werkplan:

Er wordt minimaal één keer per jaar een gesprek gehouden met de predikant(en) dat erop gericht is hun functioneren te versterken

Initiatief: Kerkenraad.

→ 7.3    De Kerkenraad zal, wanneer gepast en mogelijk, taken delegeren aan andere gemeenteleden, bijvoorbeeld (ad hoc) werkgroepen.  Dit met inachtnemening van Hoofdstuk IV, art. 22 t/m 29 van het Plaatselijk Reglement waarin bepaald wordt wat de rol van de Kerkenraad is. Aanbevolen wordt om na te denken over ambtsdragers met een beperkte opdracht, bijvoorbeeld een liturgie-ouderling, ouderling voor het pastoraat. Te denken valt ook aan ‘gemeenteleden met een opdracht’.

7.3  Werkplan:

Er wordt rekening gehouden met de beschikbare talenten en vaardigheden van gemeenteleden. We zullen proberen die talenten te ontdekken. 

Initiatief: Kerkenraad

→ 7.4 De verschillende vormen van interne (tussen de leden) en externe (met de ‘buitenwereld’) communicatie, zoals die via Kerkbrief, website, Facebook, Whatsapp, wekelijkse mededelingen, gebruik van e-mails, ‘online’ vergaderen, wordt opnieuw bekeken.

7.4  Werkplan  

Er wordt een Werkgroep Communicatie ingesteld, waarvan de redactie van de Kerkbrief deel uit maakt. Bij dit werk worden ook jonge mensen ingeschakeld.  

De Werkgroep stelt een communicatieplan op. De uitwerking daarvan wordt na bepaalde tijd geëvalueerd, samen met de Kerkenraad.

Initiatief: Kerkenraad en predikant(en)

8. Beheer

Het Dagelijks Bestuur beheert als een goede rentmeester de gelden en goederen van onze gemeente. Hiertoe behoort ook het inzamelen en het beheren van de middelen, die door de gemeente worden bijeengebracht. Zij beheert het kerkgebouw, de financiële en de ledenadministratie en het archief en is verantwoordelijk voor de materiële en financiële zorg voor de predikant(en) en koster(es). De ledenadministratie wordt bijgehouden door het Kerkelijk Bureau. De inzameling van de vrijwillige bijdragen gebeurt in het kader van de jaarlijkse actie Vaste Vrijwillige Bijdragen door een daarvoor verantwoordelijke werkgroep.

 Naast de lopende werkzaamheden, die gelden voor de komende beleidsperiode 2020-2025, zal aan de volgende punten aandacht worden besteed.

→ 8.1 Nagaan of de ledenadministratie voldoende werkbaar is ten behoeve van de verschillende werksoorten van onze kerk zoals het pastoraat, het werk met kinderen, tieners en jongvolwassenen, en de algehele communicatie.

8.1 Werkplan:

In samenwerking met het Kerkelijk Bureau zal het Dagelijks Bestuur de ledenadministratie doorlichten om te bezien hoe die administratie kan dienen voor het benaderen van specifieke groepen in onze kerk.

Initiatief: Dagelijks Bestuur.

→ 8.2 Inventarisatie van de noodzakelijke en wenselijke aanpassingen van ons kerkgebouw, met het oog op ecologische duurzaamheid en zaken zoals beschreven in 1.5.

8.2 Werkplan:

Samen met de Commissaris Gebouwen zal het Dagelijks Bestuur nagaan welke maatregelen getroffen moeten worden om de ecologische duurzaamheid van ons kerkgebouw te verbeteren. Ook zal bezien worden hoe de grote kerkzaal beter kan worden ingericht om voor een kleiner wordende groep van kerkgangers een sfeer van een zekere intimiteit te scheppen.

Initiatief: Dagelijks Bestuur.

→ 8.3 Nagaan of er op basis van een onderhoudsplan voor de komende jaren ingrijpende stappen moeten worden ondernomen. Hierbij kan ook een eventuele verhuur of verkoop van het kerkgebouw op termijn niet onbesproken blijven voor zover dit aansluit bij andere beleidsplannen (zie: 6.3 en 6.4).

8.3 Werkplan:

Er wordt een onderhoudsplan opgesteld,  met aandacht voor duurzaamheid, door het Dagelijks Bestuur en de Commissaris Gebouwen. Datum: per april 2022.

Initiatief: Dagelijks Bestuur

→ 8.4 Op termijn wordt besproken of een herziening van de huidige officiële regio erkenningen, die betrekking hebben op Brussel-Centrum, WOTO, Vilvoorde, Anderlecht   en Leuven, tot de mogelijkheden kan behoren, als dit ten gunste is van een vitale protestantse presentie in Brussel en omgeving.

8.4  Werkplan:

Organiseren van overleg in Kring- en VPKB verband.

 Initiatief: Kerkenraad

9. Prioriteiten voor 2020-2023

Niet alle beleidsaanbevelingen kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd met de relatief beperkte middelen en menskracht die de Protestantse Kerk Brussel ter beschikking staan. In de periode 2020-2023 wordt prioriteit gegeven aan de volgende punten:

1. Vieren/erediensten

Meer ruimte wordt geschapen voor diversiteit en flexibiliteit in de vormgeving van de erediensten. Hierbij wordt rekening gehouden met actuele middelen en technische mogelijkheden. Nagegaan wordt of ‘streaming’ van de erediensten mogelijk is. Kinderen, tieners en jongvolwassenen worden meer bij de erediensten betrokken.

2. Jongeren

Contacten en activiteiten met kinderen, tieners en jongvolwassenen worden geïntensiveerd.

3. Leeftijdsgroep tussen 25 en 65 jaar  

We zoeken meer verbinding met gemeenteleden in de leeftijdsgroep van 25 tot ongeveer 65 jaar (zie 2.5).

4. Missionaire en diaconale gemeente

We willen een missionaire en diaconale gemeente zijn daarom wordt de presentie van onze kerk in de stad Brussel versterkt.

5. Communicatie

Het communicatiebeleid van onze gemeente wordt aangepast in het licht van moderne behoeftes en technologische mogelijkheden.              

6. Menskracht

Meer mensen worden ingeschakeld voor ad hoc taken.

10. Werkwijze

1.  Rol Kerkenraad

In dit beleidsplan wordt vaak verwezen naar de Kerkenraad die het initiatief moet nemen tot een bepaalde actie. Dat kan de indruk wekken dat er veel werk wordt gelegd op de schouders van de Kerkenraad. Dat is echter niet de bedoeling. Dat de Kerkenraad het initiatief neemt, betekent niet noodzakelijkerwijs dat zij ook de bedoelde activiteiten uitvoert. Voor taken die niet tot de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de Kerkenraad behoren, kan de Kerkenraad anderen vragen om die taken op hen te nemen. Dit alles met inachtneming van hetgeen bepaald is over de verantwoordelijkheden van de Kerkenraad in Hoofdstuk IV, de artikelen 22 t/m 29 van het Plaatselijk Reglement.

2.  ‘Schot-doorbrekend’ werken

Waar mogelijk zal ‘schot-doorbrekend’ worden gewerkt. Bepaalde thema’s worden dan aan de orde gesteld in de verschillende werkvelden van de kerk en in samenspraak met mensen uit verschillende leeftijdsgroepen.

3. Werkgroepen

In het Visie- en Beleidsplan wordt voorgesteld verschillende Werkgroepen in te stellen. Het is niet de bedoeling dat steeds dezelfde mensen zitting nemen in die Werkgroepen. Diversiteit van het lidmaatschap van de verschillende groepen zal zoveel mogelijk worden nagestreefd.

4. Rapportage

De verschillende Werkgroepen zowel als de andere organen binnen onze kerk (zoals de Kerkenraad, de Pastorale Raad, de Diaconale Raad, het Dagelijks Bestuur) houden de Kerkenraad regelmatig op de hoogte over de voortgang van hun werk, en informeren de gemeente hierover, bijvoorbeeld via de Kerkbrief. Verslagen van de Werkgroepen worden toegevoegd aan het Jaarverslag van de Protestantse Kerk Brussel.

5. Tijdspad

– De verschillende Werkgroepen (Erediensten, Pastoraat, Bezinning en Verdieping, Communicatie) zullen in 2020 worden ingesteld.

– Het zoeken naar een jeugdouderling/jongerencontactpersoon begint in 2020

6. Evaluatie

Eind 2021 zal een eerste evaluatie plaatsvinden van de ontplooide activiteiten in het kader van het Beleidsplan. De Kerkenraad neemt hiervoor het initiatief.

Brussel, 18 oktober 2020

De voorpagina en het logo zijn ontworpen door Cathrien Orie

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de advertentie voor onze predikantsvacature

 

Bijbeltekst van de dag

Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen, zodat u ze opvoedt zoals de Heer dat wil.

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid