Schenkingen en legaten

Rekeningnummers Kerk

(ook voor uw vrijwillige bijdrage) t.n.v. ‘Protestantse Kerk Brussel’

IBAN: BE22 4331 1627 6147 BIC: KREDBEBB

Diaconie t.n.v. ‘Protestantse Kerk Brussel – Diakonie’

IBAN: BE42 7350 3273 4454 BIC: KREDBEBB

Kerkbrief (€ 15 per jaar, buitenland € 25) t.n.v. ‘SOW Kerkbrief te Brussel’

IBAN: BE41 4331 1482 7110 BIC: KREDBEBB

Kerkkriebels

IBAN: BE49 7350 0729 3071 BIC: KREDBEBB

Legaten

Ieder van ons krijgt ooit te maken met de vraag hoe we onze nalatenschap willen regelen. Dat is een zeer persoonlijke zaak. Niettemin zouden we u willen vragen om uw kerk-gemeente, de Protestantse Kerk te Brussel, te betrekken in uw overwegingen. Immers, u wenst zorg te dragen voor uw nabestaanden en tegelijk ook iets aan onze kerk over te laten? Dat kan via een legaat aan de Kerk!

Het langetermijnbeleid van onze Kerk
Versterking van ons patrimonium past in een langetermijnbeleid, waarbij we proberen zeker te stellen dat wijzelf én de generaties die na ons komen, beschikken over de middelen om het Kerk-zijn nu en in de toekomst gestalte te geven. We zijn zeer dankbaar voor het huidige patrimonium. Handhaven en uitbreiden ervan lijkt ons daarbij een verstandige doelstelling.

Het kerkelijk patrimonium is ondergebracht in een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) waarvan de Ledenvergadering bestaat uit een predikant en leden van onze gemeente. Het Bestuur wordt gevormd door het Dagelijks Bestuur dat, in nauw overleg met de Kerkenraad, verantwoordelijk is voor het beheer en de afwikkeling van legaten.

Het instellen van een legaat
U kunt bij testament bepalen dat naast uw erfgenamen ook elk ander persoon of organisatie een legaat ontvangt. De Protestantse Kerk te Brussel geniet een gunstige successiebelasting enkel en alleen indien u als bijzonder legataris opneemt:

VZW ‘Samen Op Weg – Guido de Brès’
Ondernemingsnummer : 409.381.768
Dansaertstraat 92, B-1000 Brussel

Enkel en alleen deze VZW kan namens de kerk legaten ontvangen.

Een testament dient ofwel te worden opgemaakt door een notaris, of u kunt een eigen-handig geschreven testament opmaken.
Mocht u behoefte hebben hierover van gedachten te wisselen of hebt u vragen, u kunt altijd terecht bij één van de predikanten of leden van het Dagelijks Bestuur.

Eigenhandig geschreven testament
Het eigenhandig geschreven testament is uitsluitend geldig indien het geheel met de hand van de erflater is geschreven, gedagtekend en ondertekend.
Een goede formulering van een legaat aan de Protestantse Kerk te Brussel in het kader van een eigenhandig geschreven testament luidt als volgt:

lk, ondergetekende …..
vermaak aan de Vereniging Zonder Winstoogmerk “Samen op Weg – Guido de Brès”, met ondernemingsnummer 409.381.768, waarvan de zetel gevestigd is te B-1000 Brussel, Antoine Dansaertstraat 92,
een som groot € …..
(bedrag voluit in letters)

en/of

het onroerend goed gelegen te …..
(straatnaam, plaatsnaam, postcode en eventueel kadastrale gegevens)

en/of

volgende roerende goederen …..
(duidelijke omschrijving van over welke goederen of waardepapieren het gaat)

Opgemaakt te …..
Datum: …..
Handtekening: …..

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de advertentie voor onze predikantsvacature

 

Bijbeltekst van de dag

Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid