3 oktober 2017

Plechtige Dankdienst voor de Reformatie

« Vrijgemaakt voor… »

Zaterdag 28 oktober 2017 om 16u in de St.-Michiels en St.-Goedelekathedraal

Dit jaar 2017 werpt de grote protestantse familie een blik op het verleden, maakt ze de balans op en evalueert ze de uitdagingen die haar vandaag en morgen voor ogen staan.

1517-2017: 500 jaar Protestantse Kerk vraagt tijd om stil te staan en om een heldere kijk op haar geschiedenis.

Op 31 oktober 1517 maakte Maarten Luther, tot dan Augustijnermonnik en professor Bijbelse theologie aan de universiteit van Wittenberg, zijn 95 stellingen openbaar, waarin hij de bevrijdende
boodschap, herondekt in de Schrift, verkondigt: het Evangelie bevrijdt hem van zijn angst dat hij de genade en de gunsten van God door goede werken en daden moet verdienen. Omwille van de genade van God die over het leven van de gelovige komt, wordt deze rechtop geholpen, vergeven en kan hij of zij met vertrouwen verdergaan.

Luther stelt zekere praktijken van de Kerk van zijn tijd in vraag, zoals de aflatenhandel, het gezag van de paus en de curie, de betekenis van de eucharistie, de heiligenverering, die hij onverenigbaar vindt met het gezag van de Schrift. De kerkhervormer nodigt uit tot dialoog en debat over deze kwesties.

Als antwoord wordt hij geëxcommuniceerd. Het schudt de kerk en heel Europa door elkaar.
500 jaar later is de Verenigde Protestantse Kerk in België dankbaar voor de afgelegde weg, voor het gezaaide Woord, dat niet ophoudt opnieuw te kiemen en harten en levens te bevruchten, en voor al de getuigen die het tot leven hebben gebracht.
Zij erkent ook de fouten van het verleden: de spanningen, de breuken en gewelddaden die haar geschiedenis hebben bepaald en haar van de boodschap en genade van de vrijmakende God hebben verwijderd.
Vandaag moet de Kerk van Jezus Christus zich behoeden voor triomfalisme en navelstaren, en manieren zoeken die steeds meer opening bieden, in de diversiteit van haar belijdenissen, de centrale boodschap van de God van het Verbond: de Genade.

Op 28 oktober 2017 om 16u, in de St. Michiels en St. Goedele-kathedraal te Brussel, zal de Verenigde Protestantse Kerk in België een plechtige, drietalige Dankdienst houden: « Vrijgemaakt voor… »
ds. Steven H. Fuite, voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België zal de preek houden.
Het koor “Soli Deo Gloria” en Didier Likeng zullen de samenzang van de aanwezigen ondersteunen.

De op die dag ingezamelde collecte zal naar projecten van Protestantse Solidariteit (https://www.protestantsesolidariteit.be) en van het “Gustav-Adolf Werk” (www.gustav-adolf-werk.de) gaan.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht