28 oktober 2015

Onderwerpen voor het gemeenteoverleg op 6 december

Speciale ‘Open Kerk’ viering

De Kerkenraad wil het plan aan u voorleggen om af en toe de deuren van de kerk nog een beetje verder open te zetten voor buitenstaanders dan we doorgaans gewend zijn.

Het idee komt voort uit de zgn. ‘Open Kerkendagen’: dat zijn weekenden waarin belangstellenden een kerkgebouw kunnen binnenlopen voor een kennismakingsbezoek rond een bepaald thema.
Om verschillende redenen is het voor onze kerkgemeenschap gecompliceerd om aan de Open Kerkendagen mee te doen, maar we kunnen wel op gezette tijden onze kerk uitnodigender openzetten. Van tevoren moeten we dan organiseren hoe we eventuele belangstellenden gaan uitnodigen.
Verder is het de bedoeling dat tijdens zo’n Open Kerk viering alles (intrede, handdruk, liederen, gebeden, preek, collecte, zegen enz.) zo helder en doorzichtig mogelijk geformuleerd wordt: een buitenstaander moet in principe alles kunnen begrijpen wat er in die dienst gezegd en gedaan wordt.
We zouden vervolgens eventuele gasten – niet opdringerig! – willen aanbieden om met onze kerkgemeenschap in contact te blijven, als daar tenminste belangstelling voor is. De Kerkenraad kijkt uit naar uw aanbevelingen.

Taakdragers (naast onze ambtsdragers)

We willen graag het idee voorleggen dat er verschillende taken kunnen worden verricht door gemeenteleden, die tot op heden voornamelijk tot de taken van ambtsdragers behoren. Het gaat dan om deeltaken van ambtsdragers die eigenlijk ook goed door anderen verricht kunnen worden. Zo wordt het werken in de kerk minder zwaar voor een klein aantal mensen, en kunnen we meer mensen betrekken die plezier hebben en houden aan hun werk voor de kerk.

Voorbeeld: het jaarlijks samenstellen van het collecterooster van de diaconie, of het voorzitterschap van de Raad voor het Pastoraat. Er is ook behoefte aan gemeenteleden die meehelpen met het ronddelen van brood en wijn tijdens de vieringen van het Heilig Avondmaal. Er kan ook gedacht worden aan een project met een bepaalde begrenzing. Zoals nu: het coördineren van wat we kunnen doen voor de vluchtelingen die nu België binnenkomen.
Een taakdrager is geen ambtsdrager en hoeft niet mee te vergaderen met de Kerkenraad. Er is wel voor iedere taakdrager een vaste contactpersoon vanuit de Kerkenraad.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht