31 mei 2016

Humaniteit in gevangenissen in gevaar

“Zoals u weet werkt onze predikante ds. Anne Kooi een dag in de week in de gevangenis van Vorst. Tijdens de stakingen kon zij de gevangenis niet in komen. Maar de zorgen om de gedetineerden waren er wel en namen zelf enorm toe toen bleek dat de stakingen lang gingen duren en de gedetineerden deels aan hun lot werden overgelaten. Zij heeft zich toen ingespannen om deze verklaring op te stellen en ondertekend te krijgen. Deze verklaring is van 16 mei jl..”

Leden van de ILRG (de Interlevensbeschouwelijke Raad van Representatieve Organen inzake de religieuze en niet-confessionele morele bijstand in de penitentiaire inrichtingen) roepen de overheden op om juist gedurende de personeelsstakingen het meest basale voorzieningenniveau voor gedetineerden te garanderen. Tijdens deze acties van de laatste weken zijn de basisrechten van gedetineerden in de knel gekomen. Dat geldt met name voor het ontvangen van voedsel en medicijnen, het recht om te douchen en gelucht te worden en het recht om te telefoneren en bezoek te ontvangen. Wij stellen vast dat er op dit moment in onze Brusselse en Waalse gevangenissen schendingen van de mensenrechten plaatsvinden.

De acties die nu door het personeel gevoerd worden, zijn ongetwijfeld mede ingegeven door verontrusting over de consequenties van een decennialang gevoerd beleid van desinvesteringen in het gevangeniswezen. Dat heeft zijn gevolgen voor het personeel, de gebouwen, maar juist ook voor de gevangenen zelf. Zij hebben recht op de correcte toepassing van de ´Basiswet´ die een minimum aan kwaliteit bij de uitvoering van detentie moet waarborgen. De op deze rechten gebaseerde zorg voor mensen die op last van justitie worden gedetineerd moet in het gevangeniswezen altijd vooropstaan. De humane bejegening van gedetineerden is tenslotte een zaak die de gehele samenleving aangaat.

Daarom roepen leden van de ILRG de federale, communautaire en lokale overheden op om juist nu tijdens de stakingen de humane condities voor de gedetineerden te garanderen. En om tegelijkertijd blijvend te ijveren voor de noodzakelijke verbeteringen van het gevangeniswezen in al zijn aspecten, en in het bijzonder de uitoefening van de morele en religieuze ondersteuning in de gevangenissen te garanderen.

de Centrale Vrijzinnige Raad: Mw. Anne-France Ketelaer, adjunct algemeen directeur  

de Katholieke eredienst: Leo de Weerdt, hoofdaalmoezenier

de  Administratieve Raad voor de Protestants-Evangelische Eredienst: ds. Steven Fuite en dr. Geert Lorein, co-voorzitters van de ARPEE

 

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zaterdag 5 september 2020 – House of Compassion