Eindejaarsactie Diaconie

5 december 2017, 14.13 uur

Sinds eerder dit jaar onze nieuwe diaken is bevestigd, heeft onze kerk weer een diaconie en is het niet langer nodig dat de kerkenraad, als geheel als diaconie functioneert.

Voor het diaconale werk geldt dat onze kerk jaarlijks een vast bedrag (‘cibel’ of ‘quotum’ genaamd) beschikbaar stelt voor het werk van het Protestants Sociaal Centrum (PSC). Voor veel andere doelen met een diaconale inslag geldt dat zij semi-permanent op onze kerkelijke agenda staan. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het collecterooster.

Volgens dat rooster collecteren wij regelmatig voor specifieke doeleinden van diaconale aard, zoals Dar al Amal, Lila Monod, en de actie “Ik help een Kind”. Protestantse Solidariteit (PS) staat uiteraard ook hoog op onze agenda. Zo was de helft van de opbrengst van de Kerkkriebels dit jaar bestemd voor de veertigjarige PS en wel voor het project ‘Tienermoeders in Rubengera’ (Rwanda).

Via de diaconie geeft onze lokale kerk ook steun aan gemeenteleden en anderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Voor onze Protestantse Kerk Brussel is het werk van het PSC één van de kerntaken voor onze diaconale opdracht. Het werk van het PSC laat zien hoe wij betrokken willen zijn op de noden van de grote stad waarin wij kerk willen zijn en tot uitdrukking willen brengen hoe wij de Blijde Boodschap verstaan en willen uitdragen.

Naast het verschaffen van financiële steun, zijn ook verschillende leden van onze kerk zeer actief zowel in het bestuurlijke als in het dagelijkse werk van het PSC.

Zoals elk jaar, willen we graag via de ‘Eindejaarsactie Diaconie’ een beroep doen op de vrijgevigheid van de leden van onze kerk, zodat wij onze diaconale opdracht in de samenleving kunnen blijven uitvoeren.
Wij vermelden naast het rekeningnummer van onze diaconie zelf ook de gegevens van het PSC en Protestantse Solidariteit.
Grotere giften (van € 40 en meer) aan deze organisaties zijn fiscaal aftrekbaar, en dat maakt het aantrekkelijk om grotere bedragen rechtstreeks te schenken. Maar vergeet u daarbij a.u.b. de diaconie zelf niet!

Protestantse Kerk Brussel-Diaconie:
BE42 7350 3273 4454, BIC: KREDBEBB
PSC: BE77 4245 5403 7142, BIC: KREDBEBB (wenst u
een fiscaal attest, meldt dit dan in de mededeling)

Protestantse Solidariteit: BE37 0680 6690 1028,
BIC: GKCCBEBB
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw giften!

Uw diaconie

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht