6 mei 2013

ds. Douwe Boelens voorgedragen voor beroep

In haar vergadering van 6 mei heeft de beroepingscommissie (BC), op basis van de elementen hieronder, unaniem besloten ds. Douwe Boelens voor te dragen voor beroep naar onze gemeente.

 

De commissie heeft een aantal kernpunten voor ogen gehouden in haar gesprekken met en de evaluatie van de diverse kandidaten:

 De kandidaat moet ruimschoots beantwoorden aan het profiel, aangereikt vanuit de Kerkenraad, aangevuld door de BC met verschillende elementen en accenten. Dit profiel kan men eigenlijk beschouwen als het ‘olympisch minimum’, vooral gericht op de competenties van de kandidaat.

 De kandidaat moet passen bij en ervaring hebben met het karakter dat onze gemeente: De diversiteit op het vlak van leeftijd, geloofsachtergrond, nationaliteit (Nederlands/Vlaams), gezinssituaties…. Het kerk-zijn in een grootstad als Brussel en het kerk-zijn in een omgeving met vele andere geloofsgemeenschappen, zowel christelijke als niet-christelijke.

 De kandidaat moet, naast de basiscompetenties als ‘goede dominee’, een sterke dynamiek uitstralen. Een persoonlijkheid die beluistert, inspireert en ‘er staat’. Een herder die de gemeente kan ‘voorgaan’ in gemeen-te-opbouw; Een persoon die in staat is om in volle collegialiteit samen te werken met ds. Anne Kooi, zodat de 2 predikanten elkaar kunnen aanvullen en steunen om samen één doel na te streven: het heil van onze gemeente.

 De kandidaat moet idealiter vanuit de VPKB komen, dus met affiniteit voor de context van het Belgisch Protestantisme.

 

De start

In de Kerkbrief van oktober 2012 werd een oproep geformuleerd naar kandidaten voor de BC. Begin november 2012 is de beroepingscommissie van start gegaan, bestaande uit 10 leden plus de consulent, ds. Delen: 4 vrouwen en 6 mannen inclusief een afgevaardigde van het Dagelijks Bestuur. Uit het jaarboek van de VPKB werd een lijst van 9 potentiële kandidaten opgesteld, rekening houdende met bepaalde criteria (leeftijd, beroepbaar zijn, …). Hiervan zijn er 6 overgebleven. Die worden gecontacteerd om te polsen of ze interesse zouden hebben en gevraagd hun CV op te sturen tegen uiterlijk 22 oktober. Meerdere kandidaten hebben zich kandidaat gesteld.

 

Werkzaamheden

De kandidaten ontvingen met de uitnodiging een profielschets en informatie over de gemeente. De commissie had uitvoerige gesprekken met thema’s: motivatie om zich kandidaat te stellen, eredienst, pastoraat, diaconaat, leren, kinder- en jeugdwerk, oecumene en interreligieuze contacten, samenwerking met Kerkenraad én collega dominee, interpersoonlijke omgang en communicatie en evaluatie van eigen sterkten en zwakten. Eén kandidaat beantwoordt volledig aan het gestelde profiel. Bovendien waren volgende aspecten doorslaggevend:

De kandidaat komt zeer inspirerend en charismatisch over. Hij werkt en handelt vanuit een sterk evangeliserend denken (niet te verwarren met ‘evangelistisch’);

Het is belangrijk dat wat betreft interpersoonlijke communicatie naar, en samenwerking met de collega dominee als wel de hele gemeente, deze kandidaat ‘bindend’ overkomt en zoekt naar het vergelijk in plaats van de confrontatie;

De predikant heeft zijn kandidatuur gesteld vanuit een sterk positieve motivatie. En dit doet hij niet alleen, maar zeer bewust en overwogen samen met zijn echtgenote en gezin;

De kandidaat heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt dat hij bereid is te gaan wonen te midden van de gemeente.

 

Han Rooze, namens de beroepingscommissie

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht