9 juli 2018

Gods meerjarenplan

enkele reflecties op 2 Petrus 3:8-14

Enkele weken geleden ontvingen alle VPKB gemeentes een brief van de Synodevoorzitter waarin allerlei gegevens werden opgevraagd en ook de vraag werd gesteld om een eventueel meerjarenplan van de gemeente op te sturen. Zo’n plan hebben we in onze gemeente niet, maar als we zouden overwegen zo’n plan op te stellen dan moeten we misschien ook eens na denken over de vraag hoe onze plannen zich zouden verhouden tot Gods meerjarenplan.

Iedereen die wel eens in het wereldje van het professionele management heeft rondgelopen, is gestuit op de zogenaamde SMART methode die kan dienen tot het opstellen van meerjarenplannen. Zulke plannen moeten voldoen aan de SMART criteria. Ze moeten Specifiek zijn, Meetbaar, Haalbaar (“Achievable” in het Engels), Realistisch en Tijdgebonden.

Hoe verhouden deze (menselijke) principes zich tot Gods meerjarenplan zoals beschreven in de brief van Petrus? Gods plan is Specifiek genoeg: de hemelsferen zullen vergaan, en de elementen vatten vlam en smelten weg. Dit is ook Meetbaar: de aarde zal worden blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht. Haalbaar is het zeker voor wie in Gods macht geloven en voor hen is dat dan ook Realistisch.

Maar Tijdgebonden? Daar wordt het verwarrend; hoe kan je nu een planning maken als je erop gewezen wordt dat de dag van de Heer komt als een dief? En het wordt nog erger; het is toch onmogelijk een planning te bouwen op de stelling dat één dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag? Nee, met het toepassen van onze menselijk SMART methodologie kunnen we Gods meerjarenplannen niet doorgronden. Tamelijk ontmoedigend.

Of toch misschien niet? Bij Petrus lezen we dat het uiteindelijke doel van Gods meerjarenplan is “een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.” Christenen – mensen van hoop – kunnen misschien accepteren dat de SMART methode nuttig is voor het dagelijks leven, maar ze kunnen ook verder kijken dan de menselijke horizon. Uit de brief aan de Hebreeën (11:1) weten we dat het geloof de grondslag legt voor alles waarop wij hopen en dat het ons overtuigt van de waarheid van wat we niet zien.

Dit geloof wordt in de wereld van vandaag wel erg hevig op de proef gesteld: oorlogen en geruchten van oorlogen, armoede en onderdrukking, klimaatverandering…
We beginnen te twijfelen aan de uitspraak van Petrus wanneer hij zegt: “De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte…”

Het lijkt er eerder op dat God juist wel zeer traag is. (…) Maar voordat we concluderen dat God traag is, moeten we nog even verder lezen in de brief van Petrus. God is niet traag, schrijft Petrus, hij heeft alleen maar geduld met ons, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. God is niet traag maar de mensheid is langzaam!

De bal ligt dus op onze speelhelft, het is aan ons om aan de slag te gaan, zo nodig op basis van meerjarenplannen en met de SMART methodologie.
Onze plannen zijn Tijdgebonden naar de menselijke maat, maar ook in die menselijke maat kunnen we nu soms al iets ervaren van het goddelijke. Denk aan de weeën van een vrouw. Tijdens een geboorte kan het lijken alsof die weeën wel duizend jaar duren, maar zodra het kind geboren is, lijkt het alsof alle pijn door de enorme blijdschap gereduceerd is tot één dag.

Opvallend is dat Petrus zich in zijn tweede brief Simeon Petrus noemt (in plaats van Simon Petrus). Hij gebruikt zijn Joodse naam, misschien onder verwijzing naar Simeon die maar wachtte en wachtte – het leek wel duizend jaar – totdat hij eindelijk het kindje Jezus in de tempel in zijn armen kreeg. Simeon Petrus leert ons op een andere manier op de klok te kijken: als wij denken dat God traag is en dat het (te) laat is, is het eigenlijk te vroeg. Maar als uiteindelijk in Gods meerjarenplan en op Gods klok het laatste uur geslagen heeft, worden we verrast met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
Degenen die beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde dan wij in onze menselijke meerjarenplannen kunnen bevatten en omvatten, mogen zich daardoor laten leiden en inspireren. Dus misschien toch een meerjarenplan voor onze kerk, met het zicht op de eeuwigheid?

Rob van Drimmelen

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

18 augustus 2019 – Geuzenfeest in Korsele