9 juli 2018

Droomreis

In juni werd in Genève het jubileum gevierd voor 70 jaar Wereldraad van Kerken, opgericht in Amsterdam in 1948.

In die zeventig jaren is er veel gebeurd: kerken die toetraden tot de Wereldraad en daarmee een geest van optimisme en daadkracht teweegbrachten, maar ook: tijden van afkalvend enthousiasme en onzekerheid over de toekomst van de oecumenische beweging.
Volgens velen bevinden de oecumenische instituties zich momenteel in zo’n onzekere periode, al is op lokaal niveau veel toenadering tussen kerken te bespeuren.

De Rooms-katholieke Kerk, het grootste kerkgenootschap ter wereld, is nooit lid geworden. Wel onderhoudt die kerk allerlei studie- en werkrelaties met de Wereldraad.
Het was daarom heel bijzonder dat Paus Franciscus op 21 juni persoonlijk aanwezig was in het Oecumenisch Centrum in Genève, zoals hij trouwens ook persoonlijk aanwezig was geweest op 31 oktober 2016 in Lund, Zweden, bij de opening van het Jubileumjaar voor de Reformatie. Door zijn aanwezigheid bij zulke aangelegenheden laat hij merken hoezeer hij zich wil engageren in het zoeken naar eenheid en samenwerking tussen christelijke kerken.

De Paus sprak erover dat de mens een wezen is dat steeds op weg is. Op weg zijn kan als beeldspraak opgevat worden voor het hele menselijke leven, maar ook voor de zoektocht van mensen naar datgene wat hun leven zin en vervulling geeft. Op reis zijn is een discipline. Het vraagt geduld en constante training.
Het vereist opoffering, eenvoud en het zoeken naar tochtgenoten.
Veel mensen zouden liever thuis blijven, omdat ze bang zijn voor de gevaren die je onderweg kunt tegenkomen. Toch hoort het bij het christelijk geloof om, gedreven door de Geest van God, je zekerheden achter je te laten, op weg te gaan naar een land waarop je hoopt. Het land van je dromen!

De Paus noemde dat de oecumenische beweging ontstaan is uit genade en naar de wil van Jezus Christus. Voortgang in de oecumene kan alleen gevonden worden door samen, onder de leiding van de heilige Geest, op weg te gaan en te blijven.

Hij noemde oecumene een ‘verliesgevend bedrijf’, maar tegelijkertijd zag hij de positieve waarde van het verlies dat kerken lijden als ze zich op de weg van de oecumene begeven. Het verlies dat ze lijden is een ‘evangelisch verlies’:

“Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden” (Marcus 8:35).

De tegenovergestelde richting, van kerken voor zich, leidt tot verdeeldheid en tot oorlogen. “Samen op weg gaan is geen strategie. Het is een daad van gehoorzaamheid waarbij, ondanks al onze zwakheden, scheidingsmuren worden afgebroken en vijandschap wordt overwonnen,” aldus de Paus.

Wat een bevlogen en krachtig getuigenis uit de mond van Paus Franciscus!
Wie had dat gedacht: dat deze woorden van bemoediging waaraan de oecumenische instituties zozeer nood hadden, van hem zouden moeten komen.

Ik wens ons allen toe dat de zomer een tijd is om onze vertrouwde paden te verlaten en nieuwe werelden te ontmoeten. Het ga u allen zeer goed!

ds. Douwe Boelens

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

18 augustus 2019 – Geuzenfeest in Korsele