Samenkomst na de dienst

20 oktober 2019, 11.15 uur

Gemeente in Perspectief – een gezamenlijke trektocht

Op zondag 20 oktober a.s. zal met de gemeente worden nagedacht over ons
perspectief voor de komende jaren. Dit zal op een creatieve manier gebeuren en geleid worden door dr. Jaap de Lange, emeritus-hoogleraar UFPG, Brussel, en gespecialiseerd in gemeenteopbouw.
We hopen op die dag “spelenderwijs”- meer inzicht te krijgen in wat er, naar het inzicht van de gemeente, goed gaat in onze kerk, waar verbeteringen mogelijk en nodig zijn, en hoe we dat samen kunnen aanpakken.

Op zaterdag 19 oktober zal Jaap de Lange al in Brussel aanwezig zijn. Hij is dan ook beschikbaar voor mensen die hem graag onder vier ogen willen spreken.
In de werkgroep GiP is nagedacht over onze visie op kerkzijn, daarbij gebruik makend van de methode die ons door Jaap de Lange is aangereikt. Dit bleek een goede manier te zijn om elkaar (nog) beter te leren kennen, en om in gesprek te komen over wat ons in de kerk inspireert en wat we graag anders zouden willen zien. De kerkenraad, in nieuwe samenstelling, zal zich ook met gebruik van deze methode over dat thema bezinnen.

De beide dominees zullen een persoonlijke inventarisatie maken van de verschillende activiteiten van de gemeente. Met de leiding van de Jeugdkerk
en de Kindernevendienst zal worden nagedacht over de vraag hoe kinderen, jeugd en jongeren bij het GiP proces kunnen worden betrokken. De werkgroep GiP zal pogen een aantal gemeenteleden die niet of nauwelijks meer in de kerk (kunnen) komen te benaderen om hen te vragen wat wij als gemeente voor hen kunnen betekenen.

Al deze stappen in onze gezamenlijke trektocht zullen hopelijk inzicht geven in de vraag waar wij staan als gemeente en hoe wij ons de toekomst voorstellen. De werkgroep GiP zal de resultaten daarvan analyseren en enkele punten destilleren die vervolgens ter sprake worden gebracht in de
serie wijkbijeenkomsten die in november zal worden gehouden.
Met de uitkomsten hiervan, hoopt de werkgroep GiP over genoeg bouwstenen te beschikken voor het opstellen van een eerste ontwerp voor een beleidsplan voor de komende vijf jaren. Zo’n plan zal dan uiteraard aan de gemeente worden voorgelegd, zodat we daarover gezamenlijke besluiten kunnen nemen.

De werkgroep Gemeente in Perspectief

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

18 augustus 2019 – Geuzenfeest in Korsele