Gemeentevergadering, verkiezing ambtsdragers

26 april 2015, 11.15 uur

Agenda
1. Opening van de vergadering
2. Verkiezingen ambtsdragers
3. Vaststelling quorum
4. Vaststelling agenda
5. Notulen gemeentevergadering 27 april 2014
6. Verslagen van de verschillende commissies en orga-nen (zie groene katern in deze Kerkbrief)
7. Het logo
8. Financieel verslag 2014
– Jaarrekeningen en financieel verslag/begroting 2015
– Verslag kascontrolecommissie
– Decharge aan het Dagelijks Bestuur
9. Goedkeuring van het gevoerde beleid
10. Uitslag verkiezingen ambtsdragers
11. Rondvraag
12. Sluiting

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Bethlehemkerk in Anderlecht

Kom op voor je kerk!