Bethlehemkerk in Anderlecht

Bethlehemkerk

Contact

Adres: Walcourtstraat 103, 1070 Anderlecht

Secretariaat van de kerk: secretariaat.bethlehemkerk@gmail.com

Giften en bijdragen
IBAN: BE75 4250 1016 1151 BIC: KREDBEBB t.n.v. Protestantse Kerk van Anderlecht

Kerkdiensten

Aanvang: 10.00 uur

Zondag 3 juni
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. M. Schippers
Ambtsdrager: dhr. G. Van de Wouwer
Collecte: Protestantse Solidariteit

Zondag 10 juni
Geen dienst

Zondag 17 juni
Voorganger: ds. D. Boelens
Ambtsdrager: mevr. L. Stevens
Collecte: Kerk

Zondag 24 juni
Geen dienst

Zondag 1 juli
Voorganger: ds. G. Snauwaert
Ambtsdrager: dhr. G. Van de Wouwer
Collecte: Kerk

Nieuws

De gemeente van de Bethlehemkerk

Het secretariaat van de Bestuursraad is overgedragen aan mevr. Johanna Jonkman. Het bestaande e-mail adres (secretariaat.bethlehemkerk@gmail.com) kan gewoon verder gebruikt worden; de e-mails zullen vanaf nu door haar behandeld worden.

De volgende Radenvergadering wordt gehouden op dinsdag 5 juni, van 10.00 tot 12.00 uur.

Ik wens u goede weken toe, in de hoop dat wij elkaar binnenkort ontmoeten rond Woord en Sacrament.

Gods zegen wens ik u allen daarbij toe.
ds. Douwe Boelens, consulent

Ontstaan van de Bethlehemkerk

Het begin van de Bethlehemgemeente werd vastgesteld op 4 februari 1889, dag waarop de eerste bijeenkomst werd gehouden in het huisje van Victor Briers in de Cité De Vos.

Maar de oorsprong van dit werk lag een heel stuk vroeger. Op 1 maart 1874 kwam ds. Nicolaas de Jonge, na een vacature die ontstaan was door het overlijden van ds. van Maasdijk, op proef preken in de Vlaams- Hollandse- Evangelische Kerk, Kathelijneplaats. Diezelfde dag werd in Brussel carnaval gehouden, met alle excessen en dronkenschap van dien.

Hij werd door de gemeente beroepen. Terzelfder tijd kreeg hij een beroep naar Enschede, maar hij koos voor Brussel. Op de vraag waarom, antwoordde hij dat hij behoefte gevoelde, ziende op de wederkomst van de Heer, zich juist daar te bewegen, waar de grote menigte zich beweegt, menigte die rijp wordt voor Gods oordeel, zonder het te zien.

Op 10 mei 1874 deed ds. de Jonge zijn intrede. Hij had zijn handen vol werk in deze zeer verspreide gemeente. Toch zag hij in dat evangelisatie een levensvoorwaarde was voor de kerk.

In 1874 werkte hij een plan uit om een Vlaamse opleidingsschool op te starten die het jaar daarop tot stand kwam.

Een leuze van ds. de Jonge was de leus van de Vlaamse Beweging: “in Vlaanderen Vlaams”. Wanneer het evangelie niet in de volkstaal gebracht werd, werd dat door de katholieke overheid als buitenlandse import bestempeld.

Hij begon jonge Vlamingen te activeren tot de evangelisatie-arbeid. De eerste die daartoe bereid was, was Felix Chrispeels en die later rechterhand werd van ds. de Jonge.

Op 3 mei 1875 begon hij aan Jozef, jongste broer van Felix, les te geven. Na enkele tijd vroeg hij hem: “wat doet gij voor uw volk?” De jongen was wat verlegen met de vraag, maar ds. de Jonge maakte het hem gemakkelijk, gaf hem een pakje traktaten en voegde eraan toe: “verspreid die en schrijf zelf ook eens een traktaat voor uw volk, dat ge beter kent dan ik”.

Jozef, een werkman, gehoorzaamde, wel bevend en biddend; doch weldra gedrongen door liefde tot zijn Verlosser en tot zijn volk besteedde hij zijn vrije zondagmorgenuren om met het Nieuwe Testament te colporteren langs de huizen in de volkswijken, vooral dan in Laken. Zijn ouders waren door de arbeid van ds. H. van Maasdijk tot het protestantisme overgegaan. Hij werd in 1875 een van de eerste leerlingen van de pas opgerichte opleidingsschool. Door allerlei omstandigheden kon hij pas in1882 afstuderen. Nog in 1882 werd hij aangesteld als hoofd van de lagere school aan de Kathelijneplaats. In 1889 werkte Jozef Chrispeels als evangelist in Duinkerke en in 1895 werd hij predikant in Horebeke. in 1912 werd hij directeur van het Silowerk en in 1914 werd hij daarnaast ook predikant van de Silogemeente te Laken. 

Een leerling van de eerste periode (1875 tot 1891) van de opleidingsschool en wel van 1 september 1883 tot 29 december 1886 was Petrus Joelants. Als jonge man ging hij als peperkoekenbakker werken in Brussel, leerde door een werkmakker in 1883 het protestantisme kennen, deed bij ds. de Jonge geloofsbelijdenis en studeerde, zoals boven vermeld, aan de opleidingsschool. Hij begon, vaak samen met Felix Chrispeels, het werk in Kuregem, Veeweide en Ruisbroek.

In de zomer van 1888 waren ze aan het evangeliseren in de Cité De Vos in Veeweide. Ze verkochten daar het Blaadje of Gazetteke (de Blijde Boodschap) voor de prijs van 2 centiemen en zongen een lied op een pleintje aan de bakoven en baden er voor de mensen van de Cité, die hierdoor zeer getroffen werden. De vrouwen vroegen aan Chrispeels en zijn begeleider om maandagavond, als de mannen thuis waren, terug te keren. Dat gebeurt ook, en Joelants de begeleider – zanger – bidder – bleef elke maandag die buurt bezoeken. Eén van die vrouwen, echtgenote van Victor Briers, stelde haar huisje ter beschikking voor de samenkomsten. Laatstgenoemde was een drinker van het ergste soort, maar was Joelants en zijn helpers niet ongenegen.

Op 4 februari 1889  wordt voor het eerst samengekomen, met reeds 17 aanwezigen en de helft ervan heeft zich bekeerd. Tijdens deze bijeenkomst werd o.a. een lied aangeleerd en gezongen op een enigszins andere tekst zoals we nu nog altijd zingen uit de bundel van Johannes de Heer: “Er ruist langs de wolken”. Het luidde toen:

Van God is gegeven een lieflijke Naam,
Die hemel en aarde verenigt te zaam,
Geen naam is zo zalig, zo dierbaar voor ’t hart,
Hij reinigt de zonden, geneest alle smart!
Kent gij, kent gij die Naam nog niet?

Het huis van Briers, waarvan slechts één kamer van de twee ter beschikking kon worden gesteld, werd te klein. Toen een huisje in de Cité vrij kwam, werd het gehuurd voor 10 franken per maand. De eerste bijeenkomst in het nieuwe onderkomen was op 6 mei 1889. Het huisje had twee kamers gescheiden door een muur. Er komen soms tot 60 belangstellenden. Zo was Joelants verplicht de tussenmuur uit te breken. Spijtig genoeg konden ze daar niet blijven omdat de pastoor de eigenares tijdens de biecht gezegd had dat zij dit huis niet verder meer mocht verhuren.

Omdat het werk in de Cité zo goed liep, wilde ds. de Jonge er graag een vaste post stichten en een kapel laten bouwen. Waar moet hij het geld gaan halen? Hij schrijft hierover in het Christelijk Volksblad van mei 1890. Het gevolg bleef niet uit. Een vriend uit Nederland koopt een terrein en een andere milde gever schenkt het nodige geld voor de bouw van een kapel. Diezelfde mensen schonken de lampen en de banken. Een zuster uit het diaconessenhuis in Utrecht schonk een mooi klein huisorgel met registers. Het spreekt vanzelf dat Joelants en de gemeente erg dankbaar waren met deze prachtige geschenken.

Men zet vaart achter de bouw van de kapel en reeds op 28 oktober 1890 kon ze worden ingewijd en toegewijd. Joelants noemt ze “nieuw Bethlehem”. Vraag is of er een oud Bethlehem was, behalve natuurlijk het Bethlehem in Juda, Israël. Wat er zeker aan heeft bijgedragen deze post “Bethlehem” te noemen was het feit dat het werk in Veeweide begon op het pleintje bij de bakoven van de Cité. Bakoven en brood horen bij elkaar en het kerkgebouw dat er in de buurt verrees was zeker en vast een broodhuis, het huis van het levende brood.

Bronnen:
archieven Bethlehemkerk
De Vlaamse Opleidingsschool van Nicolaas de Jonge en zijn opvolgers (1875 – 1926) W. Lutjeharms
Een eeuw Silo (1883 – 1983) A. de Raaf
100 jaar Bethlehem (1889 – 1989) A. de Raaf
Broodhuis – Bethlehem  Zo begon het in Anderlecht T. Stevens

T.S.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Bethlehemkerk in Anderlecht

Jongerenreis naar Hongarije – 1 t/m 10 augustus 2018

—–