31 januari 2017

Verklaring over het antisemitisme van Maarten Luther

Protestantse verklaring:

Brief aan Mr Philippe Markiewicz, voorzitter Centraal Israëlitisch ConsistoriumBelgië,
voorgelezen door de voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België, Steven H. Fuite,
op donderdag 1 december 2016 in de Grote Synagoge te Brussel.

Geachte Meester Philippe Markiewicz,
Beste voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie,
Waarde broeder,

Volgend jaar wordt wereldwijd de 16de-eeuwse Kerkhervorming herdacht, waarvan als beginpunt het jaar 1517 wordt beschouwd, het jaar waarin de Augustijner monnik Maarten Luther zijn stellingen aan de slotkapel van Wittenberg ophing.
In de hervormingsbeweging die volgde en de geschiedenis zou ingaan als de Reformatie, speelden ook onze contreien een belangrijke rol. Zo was men in de havenstad Antwerpen vroeg op de hoogte van de nieuwe ideeën en niet toevallig waren de eerste martelaren van de Reformatie Antwerpse Augustijner monniken. De beweging van Luther was het begin van de Reformatie, ook op het grondgebied dat later België zou gaan heten.
Alle traditionele protestantse kerken, zoals de Evangelische Kirche in Deutschland, de Protestantse Kerk Nederland en ook de Verenigde Protestantse Kerk in België, zijn historisch bij Luther betrokken. De Reformatie, met zijn terugkeer naar de oorspronkelijke teksten van Tenach en Evangelie, heeft ons zoveel gegeven, ook nieuwe contacten tussen kerk en synagoge.

Wij kunnen en willen als Verenigde Protestantse Kerk in België echter het begin van de Reformatie niet gedenken, zonder niet tegelijk ook een zeer kwalijke zijde in herinnering te brengen. Wij doelen daarmee op bepaalde uitlatingen van Luther over Joden, zoals bijvoorbeeld opgetekend in zijn geschrift ‘Von den Juden und ihren Lügen’.

Evenals in het verleden willen wij juist ook nu, aan de vooravond van 2017, deze uitspraken van Luther betreffende de Joden opnieuw en nadrukkelijk afwijzen.
Er heerst weliswaar wetenschappelijke discussie over de vraag of er al dan niet een causaal verband kan worden aangewezen tussen deze Lutherse uitlatingen en latere vormen van antisemitisme in protestantse middens, wij wensen ons klaar en helder te distantiëren van Luthers uitspraken en willen dat naar U toe en naar onze eigen mensen duidelijk onder woorden brengen.

U en ik komen elkaar met grote regelmaat tegen, m.n. in allerlei overlegorganen waarin wij, beiden als voorzitter van een minoritaire eredienst, ons in een open geest met hart en ziel inzetten voor de strijd tegen discriminatie, racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat.
Ook op lokaal vlak nemen protestantse kerken samen met hun Joodse buren gezamenlijk hun verantwoordelijkheid op.
Samen met onze Joodse zusters en broeders wil de Verenigde Protestantse Kerk in België rekening houden met de eigenheid van een ieder en, voortbouwend op een steeds beter verstaan van de Bijbelteksten, zich elke dag opnieuw inzetten voor het visioen van de profeten, een meer leefbare wereld waar ieder zijn plaats heeft.

Graag en uit naam van de Verenigde Protestantse Kerk in België,
zend ik U een broederlijke groet,

ds. Steven H. Fuite, Synodevoorzitter

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Kerkkriebels 2020 afgelast!

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht