4 oktober 2018

Pastorale Brief van de Synodevoorzitter

Aan de plaatselijke VPKB-gemeenten
Betreft: gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

 

Beste zusters en broeders,

Op zondag 14 oktober a.s. vinden in ons land gemeenteraadsverkiezingen plaats. Er zijn in veel gemeenten veel partijen om uit te kiezen. Er valt wat te kiezen! Wie kijkt naar de details ziet wezenlijke verschillen tussen de partijen.

Het is belangrijk dat wij vanuit ons christelijk geloof ook blijven nadenken over de samenleving, over politieke vragen. Als kerk en als individuele gelovigen hebben wij een boodschap voor een betere samenleving. Die inzet voor een betere samenleving vloeit voort uit de oproep in het Evangelie tot dienstbaarheid aan de naaste, rechtvaardigheid en zorg voor Gods Schepping.

Het visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Jesaja 65) dat zo centraal is voor ons geloof, betekent niet dat wij achterover kunnen gaan leunen en passief afwachten tot die belofte wordt vervuld. Integendeel, dat visioen inspireert ons om, met hulp van de Heilige Geest, getuigenis af te leggen van ons geloof in het streven naar een aarde waarop het voor iedereen goed
toeven is.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk omdat veel van wat de kwaliteit van ons leven bepaalt op lokaal niveau vorm wordt gegeven. Het gaat om het kiezen van bestuurders die beslissen over de wijk, de straat waar je woont. Wij kunnen niet ingaan op alle aspecten die voor Iokale verkiezingen van belang zijn maar we willen drie grote thema’s selecteren, die naar onze mening speciale aandacht verdienen: 1. Armoede, 2. asielzoekers en 3. zorg voor de Schepping.

Die thema’s zijn van groot maatschappelijk belang en zijn tegelijkertijd terreinen waarop wij als kerken via onze (diaconale) activiteiten bij betrokken zijn.

1. “Alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” (Matt. 25, 40)
Iets meer dan 15 % van de Belgische bevolking, ofwel 1.652.000 mensen, leeft onder de armoedegrens.

2. “lk was een vreemdeling, en jullie namen mij op…” (Matt. 25, 35)
Veel mensen zijn op de vlucht. Voor degenen die huis en haard verlaten, betekent dit vaak een persoonlijk drama. Slechts een zeer klein percentage van hen die op de dool zijn bereikt ons land, Toch kost het ons niet geringe moeite om deze mensen oprecht welkom te heten en hoop te geven op een beter bestaan.

Veel van onze kerken hebben ervaring met het opvangen van vluchtelingen en migranten, hetzij als kerkelijke gemeente, hetzij via persoonlijke initiatieven, met de acties ‘Over Hoop en Huizen’ en Humanitarian Corridors probeert onze VPKB samen met de plaatselijke kerken vorm te geven aan onze Bijbelse opdracht, zorg te dragen voor de vreemdeling in ons midden.

Deze initiatieven zijn zeer belangrijk en kunnen veel verschil maken voor het leven van degenen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Echter, gezien het aantal vluchtelingen en asielzoekers, is de rol van, en de samenwerking met de plaatselijke overheid en de OCMW’s van cruciaal belang, niet alleen wat betreft de erkende vluchtelingen en asielzoekers, maar ook ten aanzien van uitgeprocedeerde asielzoekers die vaak geen ander alternatief hebben dan op straat proberen te overleven. Ook voor deze mensen heeft de overheid een wettelijke zorgplicht, In sommige situaties hebben lokale kerken zich aangeboden als vrijplaats voor degenen die geen uitweg meer zien. De woorden uit Lucas 6, 31 zijn belangrijk in de context van de lokale verkiezingen en voor onze plaatselijke politici: behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.

3. “Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft” (Psalm 24, 1)
De aarde, Gods Schepping, verdient een betere zorg dan zij vandaag de dag krijgt. Initiatieven op het niveau van burgerlijke gemeenten zijn van groot belang voor het vorm geven aan een duurzame samenleving. Hierbij kunnen we denken aan het bouwen van energiebesparende (en zelfs energieopleverende) gebouwen, het bevorderen van openbaar vervoer (rijdend op duurzame energie) en het langzame verkeer, het opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen zoals de wind en de zon, het beschikbaar stellen van gronden voor duurzame ecologisch verantwoorde lokale landbouwprojecten.

In Vlaanderen is dit recent in een wettelijk kader gegoten. Elke gemeente moet, voor de toekomstige legislatuur (2018-2024), een meerjaren- en actieplan opmaken voor de volledige bestuursperiode, dat rekening houdt met lange termijn doelstellingen voor natuur en milieu. In Wallonië worden momenteel ook plannen in die richting gemaakt. Daarnaast bestaat het Burgemeestersconvenant – een initiatief van de Europese Commissie – dat steden en gemeenten in Europa wil stimuleren om de klimaat- en energiedoelstellingen te bereiken. Steden en gemeenten die het Convenant ondertekenen, beloven om tegen 2030 hun C02-uitstoot met minstens 40% te verminderen.
Voor degenen die Gods Schepping een warm hart toedragen, zijn dit punten die belangrijk zijn om in het oog te houden op lokaal niveau.

Beste zusters en broeders, in België hebben we het voorrecht in een democratie te leven. Het voortbestaan van dit systeem vereist wel dat burgers hun democratische rechten en plichten actief opnemen. Dit geldt ook voor burgers uit andere EU-landen die hier wonen. Democratie is uiteraard meer dan één maal in de zes jaar naar de stembus trekken om onze lokale vertegenwoordigers te kiezen. Toch blijft 14 oktober een belangrijke dag. We kunnen dan kiezen uit vele politieke partijen met verschillende politieke programma’s. In het stemhokje valt dus iets te kiezen.
Het gaat dan zeker om een fijne en goede woonomgeving.
Maar de verschillen worden scherper als we kijken naar de keuzes die partijen voorstaan ten aanzien van de meest kwetsbare mensen en naar de omgang met onze kwetsbare aarde. Veel zaken liggen op het bord van de lokale politiek. Lokale politici kunnen hier zeker het verschil maken.
De oproep van Jezus horen we als een stemwijzer: “behandel anderen, zoals je wilt dat ze jullie behandelen.” ( Lucas 6, 31)

Met zusterlijke en broederlijke groet,
Namens de Synodale Raad van de Verenigde
Protestantse Kerk in België,

Ds. Steven H. Fuite, Voorzitter

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht