2 november 2018

Oproep tegen de armoede

Gemeenschappelijke oproep van de erkende erediensten en de vrijzinnig-humanisten in Vlaanderen

Eén op de tien Vlamingen moet rond komen met een inkomen onder de armoederisicodrempel (Vlaamse Armoedemonitor 2017).

Cijfers van Kind en Gezin wijzen dan weer uit dat bijna 14% van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Vlaanderen vandaag opgroeit in kans-armoede.
Niemand kan en mag zich gelaten bij deze vaststellingen neerleggen.
Bij gelegenheid van de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, op 17 oktober, vroegen de erkende erediensten en vrijzinnig-humanisten in Vlaanderen in een gemeenschappelijk charter, solidair te blijven met mensen in armoede. Zij formuleerden daarbij concrete voorstellen, zowel gericht tot de overheid, het middenveld als tot ieder van ons.

Charter

Meer concreet wordt in dat gemeenschappelijke charter opgeroepen ons niet neer te leggen bij de maatschappelijke structuren, de heersende mentaliteit en de gevolgde regels in onze samenleving die armoede uitlokken of bestendigen. Integendeel, zo klinkt het, moeten voor iedereen de voorwaarden worden geschapen voor een menswaardig bestaan, zoals dat omschreven is in artikel 23 van onze grondwet dat uitdrukkelijk de rechten waarborgt op arbeid, sociale zekerheid, een behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, culturele en maatschappelijke ontplooiing en op gezinsbijslagen.

Overhandiging aan voorzitter Vlaams Parlement

Dit charter werd door de vertegenwoordigers van de erkende erediensten en vrijzinnig-humanisten op woensdag 17 oktober om 10 uur overhandigd aan dhr. Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement.

Deelname herdenking Gent

Tevens nam op 17 oktober om 19 uur een delegatie namens de erkende erediensten en vrijzinnighumanisten in Vlaanderen in Gent op het Sint-Pietersplein deel aan de jaarlijkse herdenking bij de
gedenksteen voor slachtoffers van armoede en uitsluiting. Mensen in armoede stelden zelf een schepencollege samen en stelden hun aanbevelingen voor.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht