22 november 2016

Onze stellingen voor het Jubileumjaar

Refo 2017 Stellingen van onze gemeente

Tijdens de wijkavonden van onze kerk eind oktober ontstond er een levendige discussie en inderdaad lukte het velen om vanuit het hart en verstand een stelling te formuleren over geloof en kerk.
Hier is het resultaat dat door ds. Boelens verzameld en geredigeerd werd.

Deze stellingen zullen naar het District ABL gezonden worden dat er drie tot vijf van zal uitkiezen voor de Algemene Kerkvergadering in Sint-Lambrechts-Woluwe (UCL) op Hemelvaartsdag 2017.
Daar hopen we als VPKB de Reformatie te vieren en te beleven. U komt toch ook ?

Geloofsleer

1. Centraal gegeven in onze geloofsleer zijn Gods nabijheid, liefde en mededogen voor alle mensen. Zijn Naam luidt: “Ik zal er zijn”. Hieruit leven wij. Daarom is het de roeping van de Kerk om te getuigen van Gods nabijheid, liefde en mededogen voor alle mensen. Deze roeping overstijgt de grenzen van kerkgenootschappen en lokale gemeenten. Wij allen zijn geroepen in Gods Naam “er voor elkaar te zijn”.

2. We constateren dat onze protestantse kerken onvoldoende in staat zijn om de geloofsleer door te geven aan komende generaties. Zelfs de betekenissen van grote christelijke feesten als Pasen en Pinksteren zijn bij veel jongeren niet meer gekend. We zien het als uitdaging om mede door middel van de grote christelijke feesten, de ‘pilaren van het christelijk geloof’, bekendheid te geven aan de inhoud van ons geloof.

3. Als protestanten belijden wij dat ons geloof een blijmoedig geloof is. De blijmoedigheid van het geloof komt tot uitdrukking in begrippen als verlossing, vergeving van zonden, de uiteindelijke overwinning op het kwaad. In de vorm van de Tien Leefregels geeft het geloof zicht op een betere samenleving.

4. Als protestanten willen we “verantwoording afleggen van de hoop die in ons leeft” (1 Petrus 3:15-16). We verkondigen een blijmoedig geloof en een op hoop gebaseerde levenshouding door te leven vanuit verlossing en genade.

Oecumene

5. Als protestanten vinden wij het belangrijk om een open geest en bereidheid tot luisteren te hebben voor alle afzonderlijke christelijke geloofsgemeenschappen, omdat we geloven dat blijde erkenning van onze diversiteit tot wederzijdse verrijking leidt.

6. We menen dat de oecumenische inspanningen van onze Kerk vaak beperkt blijven tot bepaalde interkerkelijke relaties, zoals die met de Rooms-katholieke Kerk. Vanuit het gezichtspunt van efficiency en slaagkans roepen wij onze Kerk op om zich meer te richten op de relaties met andere protestantse kerkgenootschappen, omdat die relaties niet gehinderd worden door hiërarchische structuren en kerkelijk leergezag.

7. Als protestanten houden we vast aan de grondbeginselen van de Reformatie, het recht op vrij onderzoek, het afwijzen van ieder leergezag. We verzetten ons tegen ‘integrisme’, de opvatting dat één kerk het alleenrecht op de waarheid zou hebben.

8. Als protestanten geloven we met de woorden van de ‘Apostolische Geloofsbelijdenis’ in “een heilige, algemene, christelijke kerk”. Deze geloofsbelijdenis betekent voor ons, protestanten na de Reformatie, een zoeken naar gemeenschap met andere christenen in het besef dat we meer gemeenschappelijk hebben dan datgene wat ons verdeelt. We zoeken naar wegen om aan die gemeenschap vorm te geven.

9. We doen een oproep aan alle christelijke kerken om zich te verenigen, samen te werken, als één stem te spreken en de christelijke boodschap uit te dragen. Het is onze hoop dat langs deze weg de terugloop van de kerken een halt kan worden toegeroepen en dat kerken in staat zullen zijn om een antwoord te bieden aan de groeiende aanwezigheid van de Islam in onze maatschappij.

10. We doen een oproep aan alle Nederlandstalige kerken om te komen tot een gemeenschappelijke en eensluidende tekst van het ‘Onze Vader’.

Maatschappij

11. Wij stellen dat het geloof zich niet tot de privésfeer beperkt. De kern van ons geloof is om God en onze naaste lief te hebben; daarmee wordt desociale en de politieke sfeer betreden, aangezien het werk van de naastenliefde veelal de kerkelijke kaders overstijgt en nood heeft aan sociale en politieke oplossingen.

12. We stellen vast dat de Protestantse Kerk in België op radio en televisie te weinig gehoord wordt. Op het niveau van persoonlijke relaties is zij in staat om haar stem te laten horen, maar niet op het niveau vanmaatschappij en politiek.

13. We merken om ons heen dat de stem van de Protestantse Kerken te weinig gehoord wordt in de publieke opinievorming. Wij, protestanten, pleiten ervoor dat de Wereldraad van Kerken (WCC) ad rem reageert op actuele gebeurtenissen en discussies, zoals rond ethische en relationele onderwerpen.

14. We merken om ons heen dat egoïsme en individualisme in opmars zijn. Als protestanten doen we, tegen die ontwikkeling in, een beroep op sociale rechtvaardigheid met het oog op de toekomst van onszelf en ons nageslacht.

15. De protestantse kerken streven naar verdraagzaamheid en respect ten aanzien van iedere medemens, ongeacht afkomst, huidskleur, cultuur, seksuele geaardheid, om zo te komen tot een vreedzame, harmonieuze samenleving.

16. Verdraagzaamheid en respect ten opzichte van andersdenkenden, mensen met andere geloofsovertuigingen en andere leefstijlen, zijn voorwaarden om in vrede te kunnen leven.

17. De Protestantse Kerk spreekt het belang uit van respect, trouw en betrouwbaarheid in alle menselijke relaties, ongeacht afkomst, huidskleur, culturele achtergrond, seksuele geaardheid.

18. Wij verwachten van migranten dat zij de gelegenheid krijgen en aangrijpen om zich te integreren in onze maatschappij. Met het oog op de integratie van migranten in onze maatschappij is het belangrijk dat de christelijke kerken zich duidelijk uitspreken over de inhoud van hun geloof. Dialoog tussen godsdiensten en geloofsgemeenschappen voorkomt radicalisering onder jongeren.

19. Als protestanten weten we ons geroepen ‘geheel anders’ te zijn en dat we “onze geest en ons denken voortdurend moeten vernieuwen” (Efeze 4:20-24). We willen ons bezinnen op de fundamentele waarden van het christelijk geloof voor de snel seculariserende wereld van West-Europa en we willen de dialoog aangaan met andere godsdiensten.

20. Een centrale notie van het christelijke geloof luidt: “Heb uw naaste lief, als uzelf.” Belangrijk in deze tijd van migratie is het om migranten die met een andere gods- en geloofsbeleving en met andere sociale maatstaven naar het vanouds christelijke West Europa gekomen zijn, te aanvaarden als evenwaardig aan onszelf. Het is onze roeping om in deze snel veranderende wereld met hen in vrede te leren samenleven.

21. De protestantse kerken blijven de drie monotheïstische wereldgodsdiensten bestuderen om zo tot een beter begrip te komen en de onderlinge samenwerking te bevorderen. Ze zijn op hun hoede voor iedere uiting van islamofobie.

22. Op het grote hedendaagse probleem van het religiebrede fundamentalisme kan vanuit protestantse kennis en ervaring een constructief en democratisch antwoord gegeven worden, omdat het protestantisme ontstaan is uit protest tegen absoluutheids-waan.

23. De protestantse kerken doen een appèl aan de politiek om de belangen van minderbedeelden beter te behartigen; ze zetten alle beleidsverantwoordelijken ertoe aan om door een rechtvaardige verdeling van middelen en mogelijkheden de kloof tussen arm en rijk te versmallen.

24. Als protestanten zetten we ons vanuit de belijdenis van het ‘algemeen priesterschap der gelovigen’ in voor de intellectuele vorming van alle burgers, gelijkheid van alle mensen tegenover de wet en deelname van allen aan de beslissingsprocedures in de samenleving.

25. Als protestanten respecteren wij de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’, omdat we ervan overtuigd zijn dat deze Verklaring ook een uitvloeisel is van christelijke beginselen, met name van de Reformatie. In onze westerse wereld koesteren wij de democratie, waarbij de meerderheid het standpunt van de minderheid respecteert en beschermt, zolang die niet tegenstrijdig is met de ‘Universele Verklaring’.

26. Als protestanten willen we gehoor geven aan het gebod om “te kiezen voor het leven, voor onze eigen toekomst en die van onze nakomelingen” (Deuteronomium 30:19). In het teken van dit gebod streven we naar de bestrijding van armoede, van geweld en van de klimaatverandering, naar het stichten en bewaken van vrede, naar een humaan vluchtelingenbeleid, naar een ecologisch verantwoord leven, naar een ‘nieuwe levensstijl’, naar Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelings-doelstellingen).

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht